Článek: 894 | Naposledy změněno: 05.05.2023

Srážky ze mzdy – exekuce, výživné - nastavení automatické věty

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pro pravidelně opakující se srážky ze mzdy lze u zaměstnance pořídit automatickou datovou větu.
návodu +627 Zákonné srážky ze mzdy, dle OSŘ naleznete přehled zákonů, které provádění srážek upravují.

Chráněný účet, potvrzení - návod +2953

Automatické věty:

 • srážky
  • výživné (běžné, dlužné, náhradní) exekuce, insolvence, soudní (popisuje tento návod)
  • spoření, pojištění, penzijní připojištění osoba sama, půjčky, odbory, za nájem, za elektřinu, …  plátce zaměstnanec, viz návod +895
 • penzijní firma (z nákladů, nebo z FKSP) viz návod +641
 • životní firma (z nákladů, nebo z FKSP) viz návod +641

Nastavení automatické věty

Nastavení lze provést:

 • apl. *7011 Zaměstnanci, tl. Uprav
  • tl.  Aut. věty, nebo
 • apl. *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců
  • oblast Srážky

Popis údajů k nastavení

 • Druh mzdy = srážka
  • přednostní (2.třetina) (1.) - kód DM 7100 až 7160
  • nepřednostní (1.třetina) - kód DM 7180 - dále


 • Datum doručení: určuje pořadí srážek v třetinách
  • 1.třetina: zde se řadí pohledávky (přednostní, nepřednostní) jen podle data doručení
  • 2. třetina: pouze přednostní, řazení dle data doručení, "superpřednostní" postavení má výživné
   • 1. běžné výživné, 2. dlužné výživné, 3. náhradní výživné
   • po uhrazení výživného se uspokojují další přednostní pohledávky
 • Datum od*: srážka se bude počítat až v uvedeném měsíci, dříve ne
 • Datum do*: srážka se bude počítat pouze do tohoto měsíce, později ne
  • Pokud datumy* nevyplníte, srážka se bude počítat bez omezení, bude záviset pouze na nastavení údaje vytvářet ano/ne
 • Pod minimum:
  • nelze (hlídání nezabavitelných částek a řazení srážek do třetin dle občanského soudního řádu),druhy mezd 7100 až 7160 přednostní, DM 7180 a vyšší jsou nepřednostní pohledávky (viz návod +627)
  • do nuly: srážka bez ohledu na třetiny
  • do mínusu:  sráží se vždy zadaná částka, může vzniknout záporná výplata (vyrovnání v následujícím měsíci)
 • Číslo rozhodnutí: číslo exekuce, pokud je vyplněno zobrazí se i na zápočtovém listě
 • Datum nabytí právní moci: evidenční údaj pro sestavy
 • Poznámka: slouží k evidenci dalších údajů, např. srážky mimo WF
 • Platba: vybrat možnost jakým zůsobem se má srážka odvádět
  • klepnutím na KUK (příkazem, hotově,..)
  • pokud není nastaven  parametr pro odvod srážky  - tl. NOVÁ ( viz bod Parametry plateb u druhu mzdy tohoto návodu, apl. *7032)
 • Klient - z parametrů:
  • bez zatržítka:
   • klient - zam-ec: srážka na výživné
   • klient - exekutor (musí být uložený v číselníku Klientů *3000), zadávat u srážek: exekuce přednostní/nepřednostní, insolvence, soudní srážky (DM 7100-7181); jméno exekutora se zobrazuje i na zápočtovém listě
  • zatržítko ponecháte, pokud jsou srážky od více zam-ců ve prospěch jednoho klienta   (např. životní pojišťovna, penzijní fond, odbory – tento Klient se zadává už při nastavení parametrů plateb  v apl. *7032).  
 • Bankovní účet – z parametrů: platí stejný princip jako v předchozím bodě; pokud jde o srážku, kde klientem je exekutor/ zam-ec klepnete na KUK a vyberete účet,  pokud  není zadán, nový účet  pořídíte tl. NOVÁ
 • KS, VS a SS: pokud jsou hodnoty odlišné od údajů zadaných v parametrech platby v *7032, odstraníte zatržítko a pořídíte požadované údaje
 • Převzetí:
  • % z druhu mzdy (např. 1% z čisté mzdy - odbory)
  • konstanta: konstantní částka (běžné výživné, spoření, pojištění)
  • zbytek dluhu: snaží se uhradit maximální výši (ta je omezena údajem Pod minimum, viz výše)
 • Deponovat - zaknihuje se bez data povolení platby: tento způsob můžete využít, pokud máte provádět srážku, ale neodesílat ji na účet = deponovat. Datum povolení platby lze k zablokovaným závazkům dodatečně doplnit v *1027 Povolení plateb.
  • Dosavadní způsob deponování (1. závazek v předvýběru vždy přeskakovat a nevybírat k uhrazení; 2. nebo u automatické věty Parametry platby zvolit způsob není platba a v momentě úhrady deponované částky vytvořit závazek ručně) lze využívat i nadále.
 •  Režim dluhu
  • nesledovat dluh (např. na vlastní spoření)
  • odečítání od celkové výše: běžné sledování již uhrazené části dluhu (např. exekuce)
  • suma dlužných splátek: v případě splátek v pravidelné výši, např. výživné – pokud daný měsíc nebyla celá splátka uhrazena, chybějící část se kumuluje (suma dlužných splátek), v následujících měsících se strhne běžná splátka  a pokud je z čeho, strhne se i suma dlužných splátek z minula (nebo její část)
 • Vypočtenou srážku snižovat o částku ...: tj. částka, kterou u dané srážky odvádí jiný plátce (ČSSZ) podle rozhodnutí insolvenčního správce. Používá se např. v případě že insolvenční správce nařídí sčítat příjmy od všech plátců a určí částku, kterou hradí jiný plátce (např. ČSSZ z důchodu). Vy jako zaměstnavatel vypočtete celou srážku, ale pak odvádíte o tuto částku méně. Potom musíte každý měsíc pořizovat, nebo zadat do aut. hrubých vět DM 0409 Základ srážek od jiného plátce - příjem (důchod od ČSSZ), který se má přičíst k čisté mzdě pro výpočet celkové srážky.

Příklad pořízení aut. věty – exekuce, přednostní pohledávka


 V případě nastavení insolvence, je nastavena stejným způsobem jako exekuce

 • Druh mzdy = 7160
 • Do celkové výše dluhu uveďte fiktivní částku, např. 1 000 000, protože tuto hodnotu neznáte a exekutor oznámí ukončení provádění srážek

 Příklad pořízení aut. věty – výživné

 

 

Nastavení nezabavitelné částky na osobu povinného a vyž. osoby

V aplikaci *7011 - na záložce Pojištění a ostatní údaje zadáte počet vyživovaných osob, případně částku určenou soudem.

 • Pokud soud určil uplatňování celé nezabavitelné částky u jiného plátce, zadejte 0.


 • Do příjmů přičíst také měsíční daňový bonus = navýšení základu zákonných srážek o měsíční daňový bonus
  • Použijete pouze u insolvence a pouze pokud určil insolvenční správce
  • viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1VSOL 282/2015-A-16
  • „ … daňový bonus lze zahrnout do mzdy, protože insolvenční zákon u srážek ze mzdy odkazuje jen na způsob výpočtu splátek, nikoliv na plnění, které má být postiženo (tj. v oddlužení by bylo možné počítat splátky i z příjmů, které nepodléhají srážkám ze mzdy)

Parametry plateb u druhu mzdy

V číselníku jsou definovány parametry plateb u jednotlivých druhů mezd - kam jsou odváděny peníze ze zadaných druhů mezd, pokud parametry nejsou nastaveny, peníze nebudou odvedeny.

Vyberte oblast: ostatní platby 

U druhu mzdy se zadávají ty parametry platby, které jsou společné pro více automatických vět (u kterých tyto parametry budou následně vybrány):

 • způsob platby (není platba - pouze srážka; hotově, na účet), zadává se vždy
 • klient
 • bankovní účet
 • konstantní symbol
 • variabilní symbol
 • specifický symbol
 • text

Pokud některý údaj není společný pro více vět, tak jej zde nevyplňovat – zůstane prázdný! V žádném případě by zde neměl být vybrán konkrétní zaměstnanec (ten se vybírá až u dané automatické věty v *7011 nebo v *7039). Z důvodu chybování uživatelů byl omezen výběr klienta:

 • oblast výplata: zakázán výběr klienta
 • ostatní oblasti: lze vybrat pouze firmy, nikoli osoby

Příklad nastavení parametrů plateb  - exekuce, přednostní pohledávka

Jediný společný údaj je způsob platby. Ostatní parametry jsou různé, proto jsou údaje prázdné a budou zadány v aut. větě u zam-ce, tj. u údaje z parametrů nebude zatržítko a zadáte konkrétní hodnotu.

Příklad nastavení parametrů plateb  - výživné

Sestava k aut. větám

V obou apl. *7039, v *7011 Aut. věty je tlačítko Sestava pro zobrazení mezd vytvořených danou automatickou větou a zobrazení úhrad těchto vytvořených mezd. Rozbalením tlačítka lze sestavu spustit za všechny aut. věty u zaměstnance (včetně výplaty na účet), případně ji spustit za více zaměstnanců (výběr oblasti - vše, nebo jen srážky, jen výplaty, atd), nebo pouze ze jednu označenou aut. větu.

V sestavě Mzdy u automatických vět je zobrazován  sloupec s nezabavitelnou částkou, která v měsíci nebyla uplatněna. Použijte, pokud na OSSZ předáváte žádost o přílohu pro výpočet nemocenských dávek a jste povinni předat podklady pro provádění srážek (kopie exekučních příkazů, sdělení dosud výše provedených srážek, pořadí pohledávek) a sdělení, jaká část nezabavitelné částky nemá být ze strany OSSZ uplatněna (kolik zbývá z nezabavitelné částky z této sestavy).

Sestavu lze spustit také ve stromečku WinFASu RLZ/Sestavy/Mzdy z automatických vět.

Povinnost předávat informace OSSZ ukládá novelizace OSŘ a ZnP s účinností od 1.1.2013. Tato povinnost platí i pro OSSZ. Končí-li výplata dávky nemocenského pojištění z níž byl prováděn výkon rozhodnutí srážkami a zaměstnání u plátce mzdy nadále trvá, OSSZ předá informace o výši dosud provedených srážek a údaj o tom, jaká část nezabavitelné částky nemá být zaměstnavatelem sražena.  Nebo byl-li nařízen výkon rozhodnutí srážkami v době, kdy OSSZ vyplácela dávku nemocenského pojištění, předá po skončení výplaty dávky, z níž byl prováděn výkon rozhodnutí srážkami, bez zbytečného odkladu zaměstnavateli též kopii usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Sestava Potvrzení srážek ze mzdy pro OSSZ

 • zobrazují se srážky v režimu pod minimum nelze
 • sestavu tiskněte po výpočtu čistých mezd, pro správné zobrazení hodnot
  • vypočtená nezabavitelná částka, aktuální výše srážky v měsíci
 • před vlastím tiskem je sestavu možné editovat
  • přepsáním stávajích údajů, nebo doplněním dalších řádkůVýpočet srážek a speciální případy

Po výpočtu čistých mezd se ukládá druh mzdy 9909 Základ pro zákonné srážky, jsou-li u zaměstnance prováděny zákonné srážky. V údaji Sazba je celková nezabavitelná částka a v údaji Množství je zbytek nezabavitelné částky, která nebyla uplatněna (v případě, že čistá mzda nedosahuje ani nezabavitelné částky a nic se nesráží), tento údaj naleznete v sestavě, viz výše.


Výčet příjmů, ze kterých se provádí srážky je uveden v ZP a OSŘ. Tyto příjmy jsou načteny do DM 9909 Základ pro zákonné srážky. Nejsou zde započteny příjmy, jako je daňový bonus či vratka z ročního zúčtování, protože není pro tyto příjmy opora v zákoně.

Pokud budete chtít i přesto provádět srážky z jiných příjmů, pak si provedete uživatelské nastavení v apl. *7028 Algoritmy. Zobrazíte  DM 9909 Základ pro zákonné srážky, tl. Uprav, tl. Přidej a pořídíte ty příjmy, ze kterých chcete také provádět srážky (např. DM  6580 - vratka z ročního zúčtování, ve sloupci Peníze - znaménko +), toto nastavení bude platit pro srážky u všech zaměstnanců.
V případě, kdy se má provádět srážka z ročního zúčtování u jednoho zaměstnance, lze na stavit jen aut. větu, viz postup +1910.

Pokud má zam-ec exekuci i u jiného plátce a byla uplatněna část nezabavitelné částky (např. z nemocenské od ČSSZ). Tuto částku uplatněnou jinde pořiďte v apl. *7029 druhem mzdy 0408 v příslušném měsíci.

Pokud má zaměstnanec příjem ještě od jiného plátce, který však srážky neprovádí a soud Vám oznámil výši tohoto příjmu, měsíčně jej pořizujte v aplikaci *7029 druhem mzdy 0409-Základ srážek od jiného plátce. O tuto částku se pro účely srážek fiktivně navýší čistá mzda zaměstnance.

Srážka při výplatě odstupného

Dle zákona a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2016, sp. zn. 21 Cdo 853/2016, „ … je třeba k jednorázově poskytnutému dostupnému přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutému najednou a srážky vypočítat za každý měsíc období určeného podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, zvlášť.
Znamená to, že základní nepostižitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje."

Rozsudek soudu neřeší, jak by se mělo postupovat s částkou srazitelnou bez omezení. Rozhodnutí je na plátci mzdy.

Pokud zaměstnanci bylo vyplaceno odstupné i nad zákonný limit, např. ze zákona zaměstnanci náležel 1násobek PMV (zaměstnání trvalo méně jak jeden rok) a došlo k navýšení ze strany zaměstnavatele o další 2násobek PMV.
Podle ustanovení § 299 odst. 4 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění zákona č. 191/2020 Sb.) se z odstupného srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, z něhož je odvozena výše odstupného, stanovená zákoníkem práce. V daném případě je zákonná výše odstupného 1 průměrný výdělek, což znamená, že  k navýšení ze strany zaměstnavatele o další dvojnásobek se nepřihlíží. Samostatně se spočítá srážka z poslední zúčtované mzdy a samostatně z 1 průměrného výdělku odstupného.

Zaměstnavatel by měl do potvrzení o zaměstnání pro dalšího zaměstnavatele uvést údaj, za kolik měsíců po skončení pracovního poměru byla nezabavitelná částka odečtena, tj. další zaměstnavatel neodečte tuto částku za odpovídající počet měsíců

Možnosti nastavení a výpočtu ve WF:

Jaký způsob výpočtu srážky, při výplatě odstupného, použije je na plátci mzdy.

 • použije pravidlo vyjádřené v první části věty (srážky vypočítat za každý měsíc zvlášť),
 • nebo jeho konkretizaci vyjádřenou v části druhé (uplatnění násobku nepostižitelné částky)

Možný způsob výpočtu 1)

 • v apl. *7011 nastavit částku nezabav. minima, viz výše
 • spočítat výši srážky ručně, tj. za každý měsíc zvlášť
 • u aut. věty přepsat nastavení u údaje Převzetí = konstanta a vepsat vypočtenou výši srážky, např.

 • WF vypočte srážku s uplatněním nezabavitelného minima, srážka bude ve výši konstanty

 Možný způsob výpočtu 2)

 • nastavit částku nezabav. minima do *7011
  • záložka Pojištění a ostatní údaje
   • soudem určená částka = vepíšete vypočtenou hodnotu nezabav. minima, např. např. 4x násobek (1x běžný měsíc + 3 x násobek odstupného), viz obr.

  •  WF vypočte srážku s uplatněním nezabavitelného minima, srazí celou část zabavitelnou bez omezení

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    05.05.2023    | Článek:    894    |     www.WinFAS.cz