Článek: 2848 | Naposledy změněno: 16.02.2021

Dovolená 2021

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Nová koncepce dovolené – zákon č. 285/2020 Sb.
V návodu jsou uvedeny hlavní podmínky pro výpočet dovolené.

Podmínky vzniku práva na dovolenou a výpočet její délky

ZP rozeznává:

 • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
 • dodatková dovolená

Obecné podmínky:

 • stanovená nebo kratší týdenní pracovní doba (TPD)
 • počet odpracovaných celých násobků této TPD

Vznik práva na dovolenou v příslušném kalendářním roce závisí na splnění podmínek:

 • nepřetržitého trvání pracovního poměru alespoň po dobu 4 týdnů
 • odpracování alespoň 4násobků TPD
  • do odpracované doby nelze započítávat práci přesčas

Podmínky musí být splněny kumulativně.

Dovolená za kalendářní rok

ZP §213 odst. 1 a 2 stanoví podmínky:

 • pracovní poměr trval k témuž zaměstnavateli nepřetržitě 52 týdnů
 • odpracoval 52násobek stanovené TPD

Délka dovolené= délka TPD * výměra dovolené.

Délka dovolené se zaokrouhluje na hodiny nahoru.

 

Poměrná část dovolené

Při nesplnění uvedených podmínek dle § 213 odst. 1 a 2.

Podle §213 odst. 3 a 5 , za každou odpracovanou (celou) stanovenou TPD přísluší zaměstnanci 1/52 této stanovené TPD vynásobená výměrou dovolené

Doby považované za výkon práce

doby uvedené v § 216 odst. 2

Tyto překážky se započítávají nejvýše v rozsahu 20násobku stanovené nebo kratší TPD, za podmínky, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené nebo kratší TPD.

Krácení dovolené

§223

Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.

Přechodná ustanovení

Právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021.

Dovolená – nastavení a výpočet

 

Kontrola nastavení parametrů pro výpočet

 • *7011 Zaměstnanci, tl. Uprav
 • Úvazek
  • Počet týdnů dovolené: zadejte výměru dovolené
   • u nových nástupů se bude přebírat z apl. *7030, pokud je nastaveno, viz níže.
  • Pracovní kalendář: pokud je u zam_ce je zadán, při výpočtu musí být nastaven na období, za které se provádí výpočet dovolené.


Údaje k nastavení pro výpočet dovolené si můžete zobrazít v IQ zaměstnanci a PPV, záložka PPV.

Zobrazit údaje:

 • hodin týdně
 • počet týdnů dovolené za rok

zobrazovaná data omezte obdobím, na záložce Podmnožiny klíče lze zvolit zobrazení Typ PPV


 

Předvyplnění počtu týdnů dovolené při pořízení nového úvazku zaměstnance

V apl. *7030 nastavte počet týdnů výměry dovolené. Tato výše se bude předvyplňovat do úvazku.

Výpočet dovolené

 • *7000 Mzdové výpočty
 • oblast výpočtu – nároky na dovolenou
  • SPUSŤ VÝPOČET


Parametry výpočtu nároku na dovolenou

Období výpočtu: leden

 • typ výpočtu: předpokládaný
  • bude používaný při výpočtech na začátku roku
  • v případě přecházejících a neukončených nepřítomností bude nárok 0 hod (nesplnění podmínek nároku na dovolenou)

Období výpočtu: od února

 • typ výpočtu: skutečný
  • způsob výpočtu: podle skutečně odpracované doby + předpokládaný fond a předpokládané nepřítomnosti (=neskončené nepřítomnosti) do konce roku/pouze do měsíce, dle obecných podmínek a  §216 odst. 2 a 3
  • tento výpočet lze spouštět v průběhu roku, aktualizují se tím nároky dovolených za již zpracovaný měsíc


 • Označit zaměstnance - Vše+
 • OK


Sestava s vypočtenými nároky

Vypočtené nároky se automaticky uloží. V apl. *7034 je možné tyto nároky a způsob výpočtu zobrazit. tl. Historie výpočtů, viz.  př.Pořízení dovolené ve mzdách

Protože se čerpání dovolené řídí různými právnými ustanoveními, musí být čeprání dovolené pořízeno následujícím způsobem:

 • "stará" dovolená, řídí se přechodným ustanovením, druh mzdy 3110-00 Dovolená minulý rok
  • při pořízení se kontroluje zůstatek na dny
 • letošní dovolená, druh mzdy 3100-00 Dovolená
  • při pořízení se kontroluje zůstatek na hodiny

Stejným způsobem postupujte při pořízení v apl. *5557,*5558 a *5559 (Mzdové práce), pro starou a novou dovolenou musíte mít založené samostané výrobní operace, viz návod +1161

 • VOxxxx dovolená běžný rok, druh mzdy 3100-00
 • VOxxxx dovolená minulý rok, druh mzdy 3110-00

Po novele ZP 2020 již zákon neumožňuje pro účely poskytování náhrady mzdy za dovolenou používat u zaměstnanců s nerovnoměrnou rozvrženou pracovní dobou poskytnout tuto náhradu ve výši průměrného denního výdělku tj. pořizovat specifikaci 00, pro náhradu je používaný PHV (průměrný hodinový výdělek). Stejně postupujte i v případě proplácení dovolené při skončení PP.
U zam_ců s pravidelně rozvrženou pracovní dobou se musel i před novelizací používat PHV.

Sestava - zůstatky dovolené

Zobrazení zůstatků dovolené ve dnech a hodinách si zobrazíte v IQ mzdy u PPV.

Dostupná šablona z internetu - stažení:

 • ikona propisky, vybrat možnost Správa
 • rozbalte tl. Import a vyberte možnost z Internetu
  • okno "Dostupné šablony na WWW" - vyberte položku 
  • okno "Import šablon" - vyberte šablonu 
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    16.02.2021    | Článek:    2848    |     www.WinFAS.cz