Článek: 2848 | Naposledy změněno: 28.01.2022

Dovolená - výpočet, pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Nová koncepce dovolené – zákon č. 285/2020 Sb.
V návodu jsou uvedeny hlavní podmínky pro výpočet dovolené.

Podmínky vzniku práva na dovolenou a výpočet její délky

ZP rozeznává:

 • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
 • dodatková dovolená

Obecné podmínky:

 • stanovená nebo kratší týdenní pracovní doba (TPD)
 • počet odpracovaných celých násobků této TPD

Vznik práva na dovolenou v příslušném kalendářním roce závisí na splnění podmínek:

 • nepřetržitého trvání pracovního poměru alespoň po dobu 4 týdnů
 • odpracování alespoň 4násobků TPD
  • do odpracované doby nelze započítávat práci přesčas

Podmínky musí být splněny kumulativně.

Dovolená za kalendářní rok

ZP §213 odst. 1 a 2 stanoví podmínky:

 • pracovní poměr trval k témuž zaměstnavateli nepřetržitě 52 týdnů
 • odpracoval 52násobek stanovené TPD

Délka dovolené= délka TPD * výměra dovolené.

Délka dovolené se zaokrouhluje na hodiny nahoru.

 

Poměrná část dovolené

Při nesplnění uvedených podmínek dle § 213 odst. 1 a 2.

Podle §213 odst. 3 a 5 , za každou odpracovanou (celou) stanovenou TPD přísluší zaměstnanci 1/52 této stanovené TPD vynásobená výměrou dovolené

Doby považované za výkon práce

doby uvedené v § 348 odst.1, § 216 odst. 2

Tyto překážky se započítávají nejvýše v rozsahu 20násobku stanovené nebo kratší TPD, za podmínky, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené nebo kratší TPD.

Krácení dovolené

§223

Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.

Přechodná ustanovení

Právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021.

Dovolená – nastavení a výpočet

Nastavení výměry dovolené v týdnech

Pro nové nástupy se bude přebírat výměra dovolené v týdnech podle nastavení v apl. *7030.


 

Kontrola nastavení parametrů pro výpočet

 • *7011 Zaměstnanci, tl. Uprav
 • Úvazek
  • Hodin denně: počet hodin vstupuje do výpočtu
   • bez nastaveného pracovní kalendář je prac. týden = PO – PÁ (tj. 5 dní)
  • Kalendář: nastavte, pokud má zam_ec jiný PK než PO-PÁ
   • musí být nastaven za období, za které se počítá
   • Výpočet sumy prac. hodin: suma z kalendáře
  • Počet týdnů dovolené za rok: doplňte
   • přebírá se dle nastavení v apl. *7030, viz výše


 

 

Výpočet dovolené

 • *7000 Mzdové výpočty
 • oblast výpočtu – nároky na dovolenou
  • SPUSŤ VÝPOČET


Parametry výpočtu nároku na dovolenou


Období výpočtu:

 • podle zvoleného měsíce se započítávají odpracované doby
  • doba skutečného výkonu práce
  • plně započitatelné náhradní doby, dle § 348 odst. 1 ZP
  • částečně zpočitatelné náhradní doby, dle § 216 odst. 2 ZP

Typ výpočtu:

 • skutečný
  • podle skutečně odpracované doby + předpokládaný fond a předpokládané nepřítomnosti (=neskončené nepřítomnosti) do konce roku/pouze do měsíce,
   • částečně započ. náhradní doby, dle podmínky §216 odst. 3
   • při výpočtu není nárok na dovolenou krácen dle § 223 ZP (absence), z důvodu dle odstavce 1), kde je uvedeno, že zaměstnavatel může krátit, tj. rozhodnutí o krácení nároku je plně na rozhodnutí zaměstnavatele
 • předpokládaný: na začátku roku/nástupu
  • v případě přecházejících a neukončených nepřítomností bude nárok 0 hod (nesplnění podmínky podmínek nároku na dovolenou)

 


Výpočet dovolené se nabízí při výpočtu čistých mezd , viz návod +2913


 • Označit zaměstnance - Vše+
 • OK


Sestava s vypočtenými nároky

Vypočtené nároky se automaticky uloží. V apl. *7034/*7011 (tl. Dovolená) je možné tyto nároky a způsob výpočtu zobrazit. tl. Historie výpočtů, viz.  př.

 • Datum: datum výpočtu nároku, nebo ručního záznamu
 • Typ výpočtu: jakým způsobem byl nárok „vypočten“
 • Provedeno v období mezd: v jakém období mezd (*8000) byl výpočet spuštěn, tento údaj nemá vliv na výpočet, je pouze informativní
 • Nárok: vypočtený, nebo ručně pořízený, nárok
 • Text: zde je uveden způsob výpočtu (dle př. níže)
  • nárok: pro celý rok
  • od měsíce: od 5 měsíce se bere pracovní fond
  • odpracovaná doba se počítala do měsíce dubna
  • překážky: kolik hodin, splnily podmínku pro započítání do odpracovaných hodin
Pořízení dovolené ve mzdách

Protože se čerpání dovolené řídí různými právnými ustanoveními, musí být čeprání dovolené pořízeno následujícím způsobem:

 • nárok dovolené ve dnech 0092-01 (zůstatky dovolené z roku 2020), řídí se přechodným ustanovením,
  • pořizovat druhem mzdy 3110-00 Dovolená minulé roky (2020)
  • při pořízení se kontroluje zůstatek na dny
 • nárok dovolené v hodinách,
  • 0091-00 hodiny dovolené běžný rok (rok 2022), 0091-01 hodiny dovolené minulý rok (zůstatek z roku 2021)
  • pořizovat druhem mzdy 3100-00 Dovolená
   • při pořízení se nejdříve aut. čerpá nárok minulého roku, až pak nárok pro běžný rok
  • při pořízení se kontroluje zůstatek na hodiny

Stejným způsobem postupujte při pořízení v apl. *5557,*5558 a *5559 (Mzdové práce), pro  nárok v hodinách a nárok ve dnech musíte mít založené samostané výrobní operace, viz návod +1161

 • VOxxxx dovolená HODINY, druh mzdy 3100-00
 • VOxxxx dovolená DNY, druh mzdy 3110-00

Po novele ZP 2020 již zákon neumožňuje pro účely poskytování náhrady mzdy za dovolenou používat u zaměstnanců s nerovnoměrnou rozvrženou pracovní dobou poskytnout tuto náhradu ve výši průměrného denního výdělku tj. pořizovat specifikaci 00, pro náhradu je používaný PHV (průměrný hodinový výdělek). Stejně postupujte i v případě proplácení dovolené při skončení PP.
U zam_ců s pravidelně rozvrženou pracovní dobou se musel i před novelizací používat PHV.

Zůstatky dovolené

V apl. *7034 Nároky u PPV je u nároku (dovolené) zobrazeno čerpání v jednotlivých měsících.
U nároku v hodinách se zobrazuje zůstatek přepočtený i na dny, přepočet se provádí dle platného úvazku hodin denně u daného PPV zaměstnance platného k datu, zobrazeného v parametrech aplikace.

Z této aplikace je možné spustit IQ sestavu - rozbalením tl. Sestavy:

 • Čeprání dovolené po jednotlivých měsících, lze zvolit možnost za aktuálního zam_ce nebo všechny
 • IQ mzdy u PPV, viz popis níže 
 • IQ sazby a nároky - možnost zobrazení zůstaktů dovolené v penězích

Zobrazení zůstatků dovolené ve dnech a hodinách si zobrazíte na záložce - Zůstatky dovolené.
Lze zobrazit nároky, čerpání a zůstatky běžného a loňského roku. Případně i součtově.

Čerpání dovolené v jednotlivých měsících: možnost zobrazení "hodiny/dny", bude vysoučtované za uvedené druhy mezd.
Lze zobrazit  jen za měsíce (1-12), nebo v kombinaci s nastavením např. nároků a zůstatků.

Šablona z internetu - stažení:

 • ikona propisky, vybrat možnost Správa
 • rozbalte tl. Import a vyberte možnost z Internetu
  • okno "Dostupné šablony na WWW" - vyberte položku 
  • okno "Import šablon" - vyberte šablonu 
   • zobrazení dat: nároky, čeprání a zůstatek bežný a loňský rok, bez jednoltivých měsíců

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    28.01.2022    | Článek:    2848    |     www.WinFAS.cz