Článek: 3430 | Naposledy změněno: 17.01.2024

Evidence práce na úkolech

Tato aplikace umožňuje sledovat čas zaměstnanců strávený plněním úkolů (*1550) a tím i čas strávený na jednotlivých zakázkách (*1500). Uživatel má snadný přístup k jemu přiděleným úkolům, ale může také úkoly posílat do evidence svých kolegů - například když na daném úkolu pracují společně. Samozřejmostí je také provázání s aplikací *7064 Dovolenky, která je dále propojena do mezd. Zaměstnavatel i zaměstnanec tak mají přehled o odvedené práci, vyčerpané i plánované dovolené sebe i celého týmu.


Co je potřeba pro provoz modulu

 • Zakázky zapsané v modulu *1500 Zakázky. Dále mít v modulu *1550 Úkoly zapsaný ke každé zakázce alespoň 1 úkol (vzniká automaticky při založení zakázky, číslo úkolu je shodné s číslem zakázky).
 • Nastavený číselník druhů prací *1561.
 • Zaměstnance uvést jako osobu v číselníku *3004 Osoby.

Nastavení druhů prací

 • Spusťte číselník *1561 Druhy prací
 • Vyplňte kód a název práce
 • Volitelně vyplňte detailnější popis práce
 • Nastavte zaškrtávátko "Pracovní (je to práce)"
  • ANO =- jedná se o práci, která se započítává do časového fondu
  • NE = jedná se o mimopracovní aktivitu (např. oběd, ...)

Pořízení záznamu do evidence práce

 • Spusťte aplikaci *1560 Evidence práce na úkolech
 • V horní části okna musí být vyplněna osoba, za kterou výkaz práce zapisujete.
 • Vložení řádku s prací
  • Ručně - Tlačítkem Přidej vložte nový řádek
  • Ze seznamu aktuálních úkolů - V záložce Aktuální úkoly poklepejte na řádek s vybraným úkolem
 • Do pole Úkol zadejte číslo úkolu, na kterém pracujete.
  (Stiskem klávesy F7 v daném poli je možné zobrazit úkoly všech zaměstnanců. Pod tlačítkem Parametry nebo v šabloně lze nastavit, aby se zobrazovaly pouze úkoly vybraného zaměstnance).
 • Číslo zakázky a klient se doplní automaticky podle vybraného úkolu.
 • Zvolte druh prováděné práce - vychází z číselníku *1561 Druhy prací.
  (Stiskem klávesy F7 se zobrazí dostupné druhy prací. V seznamu se nabízejí pouze práce nastavené u úkolu v aplikaci *1550 Úkoly. Pokud chcete zobrazit všechny druhy prací, můžete si nastavení upravit tlačítkem Parametry).
 • Čas začátku práce se automaticky doplní podle konce předchozího úkolu (pokud jde o první úkol v daném dnu, použije se aktuální čas). Čas začátku i konce práce je možné upravit ručně.
 • Do pole Text můžete volitelně doplnit další informace a komentáře.
 • Tlačítkem Přidej vložíte další práci.
  • Pokud tlačítko Rozbalíte, můžete zvolit zda práci vložíte na konec (výchozí), nebo zda chcete zpětně doplnit práci v průběhu dne. V takovém případě se postavte v seznamu prací na řádek kam chce práci doplnit a vyberte příslušnou možnost).
 • Tlačítko Ulož můžete použít pro průběžné ukládání práce, aniž byste opustili okno aplikace.
 • Tlačítko OK vše uloží a opustí aplikaci.

Pokračování v práci z předchozího dne

 • V horní části okna si zvolte den, ve kterém je předchozí práce zapsána.
 • Ve spodní části okna vyberte požadovaný řádek se zápisem.
 • Stiskněte tlačítko Pokračuj.
 • Zvolte, do kterého dne chcete zápis použít.
 • Pokračujte v práci běžným způsobem.

Poslání úkolu do evidence práce kolegů

 • Pokud jste daný úkol prováděli ve více lidech (např. jednání s klientem), je možné ostatním kolegům usnadnit práci tím, že zápis do evidence práce provedete sami a jim zápis přepošlete. Kolegové mohou přijatý záznam ještě před uložením pozměnit (např. zkrátit čas, pokud z jednání odešli dříve).
 • Proveďte zápis práce tak jak je popsáno výše.
 • Klepněte si na řádek se zápisem.
 • Stiskněte tlačítko Pošli.
 • Ze seznamu vyberte kolegy, kterým úkol chcete přeposlat a potvrďte tlačítkem OK.
 • Záznam se v jejich evidenci objeví jako nepotvrzený. To provedou zatržením pole Potvrzeno v pravém dolním rohu. Před potvrzením mohou záznam dle potřeby upravit.

Opsání úkolu od kolegy

 • Pokud jste daný úkol prováděli ve více lidech (např. jednání s klientem), je možné úkol opsat z evidence práce vašeho kolegy.
 • V okně aplikace *1560 Evidence práce na úkolech se přepněte na záložku Cizí EP (Opiš).
 • Do pole Opiš od zadejte jméno kolegy a vedle datum, ze kterého chcete opisovat.
 • Zobrazí se seznam jeho provedených prací.
 • Poklepáním na požadovaný řádek záznam zkopírujete do své evidence.
 • Před uložením je možné záznam dle potřeby upravit.

Další způsoby dohledání úkolu

 • Záložka Vzory EP - zde si můžete vybrat úkol z předpřipravených vzorů. Toto je vhodné pro opakující se zápisy (např. oběd, týmová porada, ...). Nový vzor si můžete založit klepnutím na ikonu propisy v pravém horním rohu okna.
 • Záložka Poslední zápisy v EP - používá se pokud několik dnů po sobě pracujete na stejných úkolech. V seznamu se vám zobrazí vámi použité úkoly za posledních několik dnů. Poklepáním si úkol převezmete do aktuální evidence.
 • Záložka Úkoly dle zakázky - pokud chcete pracovat na zakázce a nepamatujete si číslo úkolu, můžete využít tuto zakázku. Velkou výhodou je i zaškrtávátko "Včetně podzakázek", které vám zobrazí i úkoly z podřízených zakázek.
 • Záložka Oblíbené zápisy v EP - při zápisu práce si ve spodní části okna můžete na úkol klepnout pravým tlačítkem myši. Z nabídky pak vyberte Kontext / [pk_d1560] Evidence práce na úkolech / Označit zápis v EP jako oblíbený. Takto označené zápisy se zobrazí v záložce Oblíbené zápisy v EP. Jejich využití je stejné jako u výše popsaných záložek.

Žádost o dovolenou / sickday / neplacené volno

 • V aplikaci *1560 Evidence práce na úkolech stiskněte tlačítko Absence
 • Otevře se vám aplikace *7064 Dovolenky z modulu Personalistika
 • Podle vnitřních směrnice proveďte žádost o dovolenku, ... .
 • Po uložení a schválení dovolené se v aplikaci *6422 osoby mimo kancelář nastaví pro příslušný datum stav osoby mimo kancelář a aktivují se nastavené zástupy (např. kvůli schvalování v modulu Workflow).

Zobrazení přehledů a výkazů

 • Jsou k dispozici pod tlačítkem Sestavy
 • Měsíční přehled práce - v tabulce zobrazí měsíční přehled práce všech pracovníků v týmu a to včetně čerpání a plánů dovolené. Ve sloupcích na konci je vidět celkový součet čerpání dovolené, nemocenské, ...  v daném roce.
 • Plán dovolených - umožňuje zobrazit naplánované dovolené celého týmu až na 12 měsíců dopředu. Hodí se při plánování dovolené a zajišťování zastupitelnosti.
 • Evidence práce (docházka) - tisk docházkového listu pro personální oddělní
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    17.01.2024    | Článek:    3430    |     www.WinFAS.cz