Článek: 2705 | Naposledy změněno: 06.01.2022

 

OČR - z důvodu uzavření výchovného zařízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

 

1. Podmínky vzniku nároku na ošetřovné

Podrobné informace k podmínkám a nárokům na ošetřovné jsou uvedeny na stránkách České správy sociálního zabezpečení
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-

Parametry krizového ošetřovného:

Dle zákona 520/2021 Sb. náleží v případě vyhlášení mimořádného opatření ošetřovné po celou dobu trvání tohoto opatření (narozdíl od zákonného limitu 9 dnů, případně 16 dnů). Nároky podle tohoto zákona trvají jen v době trvání případného mimořádného opatření při epidemii maximálně však od 1.11.2021 do 28.2.2022. Co se považuje za toto mimořádné opatření, zákon 520/2021 Sb. definuje v §1.

Pozn.:
V případě, že budete mít žádost na krizové ošetřovné trvající i po skončení platnosti zákona (např. od 25.2. do 4.3.). Nepřítomnost zaměstnance, za dny po skončení účinnosti zákona, by jste měli řešit jinou překážkou v práci, např. OČR vystavená lékařem, dovolená, neplacené volno.

 

Krizové ošetřovné se vztahuje na případy, kdy je třeba pečovat:

 • dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I nebo jsou u něj dány speciální vzdělávací potřeby,
  • a to z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části (třídy, ročníku), které dítě navštěvuje v souvislosti s onemocněním COVID-19,
  • nebo byla dítěti nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a dítě proto nemůže docházet do školy,
 • osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby,
  • z důvodu uzavření zařízení pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I, ve kterém je tato osoba umístěna či jej navštěvuje,
  • kdy této osobě byla nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a tato osoba proto nemůže navštěvovat zařízení pro péči o tyto osoby.

Tiskopis "Žádost o ošetřovné" vyplňuje žadatel,  kterou si vygeneruje na stránkách
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

Vygenerovanou žádost předá zaměstnavateli.

 

2. Pořízení OČR ve WinFAS

 • Aplikace *7037 Nepřítomnosti
 • Stav 5200-00 Kal. dny OČR placené
  • identifikátor = číslo žádosti (dle vygenerované žádosti)
  • Pokud podle výše uvedeného zákona má být u OČR vypláceno ošetřovné déle než zákonných 9 (16 dnů), zaškrtněte v *7037 Nepřítomnosti u PPV u této OČR volbu Zahraniční doklad / Prodloužené OČR krize.


Pokud se v rámci jedné OČR střídají pečující osoby, tato OČR bude pořízena podle dob, za kterou ji zaměstnanec čerpal. To platí i v případě přerušení v době školních prázdnin, viz. př.:

 • čerpání OČR – ve dnech 22.11 – 30.11., 6.12. -10.12.
 • bude pořízena samostatnými stavy nepřítomnosti
  • 5200, od 22.11 do 30.11.
  • 5200, od 6.12. do 10.12.
 • příloha bude vytvořena z prvního stavu nepřítomnosti
 • za ostatní dny bude zam_ci pořízena mzda

 

Stanovení rozhodného období

Podmínky nároku na ošteřovné se posuzují ke vzniku sociální události a k prvnímu převzetí do péče u střídajícího se zaměstnance.
Podle splnění podmínek se zjišťuje rozhodné období (ke dni vzniku sociální události/převzetí do péče).

Př.
Zavření škol 25.11. = vznik sociální události

25.11. - 30.11. osoba bez nároku na ošetřovné
01.12. - 06.12. matka s nárokem na ošetřovné, rozhodné období ke dni vzniku soc. události, tj. 25.11. (RO 11/20 - 10/21)
07.12. - 10.12. otec s nárokem na ošetřovné, rozhodné období ke dni převzetí do péče, tj. 7.12. (RO 12/20-11/21).

Vytvoření Přílohy k žádosti o dávku v IS WinFAS

V IS WinFAS se rozhodné období stanovuje podle údaje Datum od.

Pokud nastane situace, viz příklad výše, přílohu vytoříte možnými způsoby.

1) varianta
V nepřítomnostech pořídíte OČR s počátkem soc. události, Datum od = 25.11., uložíte.
Poté vytoříte Přílohu, ve které bude rozhodné období podle počátku sociální události.
Následně musíte upravit OČR podle počátku čerpání , Datum od = 1.12., uložíte.

2) varianta
V nepřítomnostech bude uložena OČR,  Datum od = 1.12. (počátek čerpání)
Ve vytvořené Příloze musíte provést úpravy rozhodného období, tj. musí být stanoveno podle počátku sociální události (25.11.)


Pod tl. Započ. příjem provedete úpravy podle rozhodného období. Smažete řádek nenáležíjcí do RO (11/2021) a pořídíte nový řádek (11/2020) a vyplníte požadované hodnoty.

 

Doplňující informace:

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 došlo ke změně zákona o nemocenském pojištění, s ohledem na způsob současných výpočtů by se měly tyto doby počítat do vyloučených.

Doposud nebyl změněn zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění. Předpokládáme, že tyto doby OČR budou náležet do vyloučených dob. Pokud tato změna nebude, budeme  klienty informovat o přepočtu dob ELDP.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    06.01.2022    | Článek:    2705    |     www.WinFAS.cz