Článek: 2451 | Naposledy změněno: 29.11.2018

Speciální funkce pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace


Tyto funkce slouží především k opravě nebo doplnění dat načtených z podkladů GPS. Jejich použití není nijak omezeno ani při ručním pořízení. Všechny funkce je možné použit i při úpravě dokladů. Konkrétně se jedná o:

 • Výpočet obdělaných hektarů
 • Hromadná změna údajů při pořízení
 • Rozdělení prací
 • Doplnění mezer prací (dogenerování ručních prací)

Výpočet obdělaných hektarů

Funkce umožňuje vypočítat hektary obdělané plochy dle tras stažených z GPS. Funkce by měla umožnit mechanizátorům vygenerovat hektary u jízd, které byly například bez přípojného nářadí (GPS nebyla propojena s dallas čipem nářadí).

Výpočet se provádí podle trasy, záběru a rychlosti stroje (default max. 23km/hodinu). Maximální rychlost jednotlivých strojů si můžete nastavit v aplikaci Evidence vozidel *5801 na záložce "Mechanizace.

Postup:

 1. V okně pro pořízení nebo upravy dat aplikace Výkaz práce *5899 stiskněte ikonu "lupy", za políčkem "Plocha".

Nastavení:

 • Automatické doplnění celé výměry pozemku
  • V šabloně pro pořízení záznamů na záložce "Ostatní" si můžete nastavit při kolika procentech z celkové plochy obdělávaného pozemku se má doplnit místo vypočtené hodnoty celá výměra pozemku.
  • Např.: Při nastavení mechanismu, že pozemek se považuje za obdělaný, pokud je obdělán alespoň ze 97%. Pak u 10ha pozemku, u kterého by normálně mechanismus vypočítal více než 9,7ha, funkce do hodnoty dosadí celou výměru 10ha.
 • Zohlednění časového přesahu skutečných prací oproti evidovaným
  • Proč využívat: Při nahrávání dat z GPS do výkazu práce mechanismus standardně zaokrouhluje dle uživatelem definovaných intervalů. Vlivem tohoto zaokrouhlování může docházet k tomu, že ve výkazu práce evidovaná jízda je kratší, než skutečně byla. Současně mechanismus při základním nastavení vypočítává obdělanou plochu podle tras v intervalu práce.
   • Např.: Při nastavení mechanismu pro zaokrouhlování na 15minutové intervaly bude prace, která začala na pozemku v čase 7:55, zaokrouhlena na čas 8:00. Pokud by uživatel neměl nastaveno zohlednění časových přesahů, mechanismus by do celkové obdělané plochy práci v čase 7:55 až 8:00 nepočítal.  
  • Nastavením těchto přesahů si lze nastavit, aby mechanismus bral v úvahu i trasy, které jsou před i za intervalem práce. Přesahy si lze nastavit v šabloně pro pořízení záznamů na záložce "Ostatní".
  • Oba přesahy doporučujeme nastavit na hodnoty rovnající se alespoň polovině času, na který se zaokrouhluje (např. při zaokrouhlování na 15 minut doporučujeme nastavit přesahy 8 minut).

 

Hromadná změna údajů při pořízení

Funkce slouží k rychlé opravě nebo doplnění pořizovaných dat.

Postup:

 1. V okně pořízení nebo úpravy dat aplikace Výkaz práce *5899 stiskněte tlačítko "Hrom.úpr.".
 2. Do horní poloviny okna vyplňte údaje, který chcete hromadně měnit.
 3. V tabulce pomocí zaškrtávátek nebo tlačitek "Označ" vyberte řádky u niž chcete údaje měnit.
 4. Pro úpravu hodnot klepněte na ikonu "šipky dolu" za vyplněnými údaji, případně na "orámovanou šipku vpravo" pro hromadnou úpravu dle všech vyplněných údajů.
 5. Potvrzení úprav proveďte stisknutím tlačítka "OK".

Pozor: V rámci okna pro pořízení hromadných úprav nefunguje automatické doplňování vázaných údajů (např. u práce se strojem se při změně nářadí nezmění činnost), automatické doplnění se provede až po potvrzení úprav, při načtení do okna pořízení.

Rozdělení prací

Funkce slouží k rozdělení prací do kratších intervalů. Využívá se především při chybném sloučení intervalů z načtených dat GPS.

Postup:

 1. V okně pořízení nebo úpravy dat aplikace Výkaz práce *5899
 2. Vyberte řidiče, u něhož chcete práci rozdělit.
 3. Klikněte na tlačítko "Uprav".
 4. Vyberte řádek s prací, kterou plánujete rozdělit.
 5. Stiskněte tlačítko "Rozdělit práci.".
 6. Do nově otevřeného okna zadejte počet hodin, které z vybranné práce chcete oddělit. Pozn.: Z práce se oddělí její konec, tedy pokud oddělíte 1 hodinu z intervalu od 6 - 11 hodin, vzniknou nově intervali 6 - 10 a 10 - 11 hodin.
 7. Potvrďte rozdělení stisknutím tlačítka "OK".


Doplnění mezer prací

Funkce slouží k vyplnění všech mezer zadaného intervalu docházky (při načtení nebo pořízení prací se docházka automaticky upravuje). Její použítí je navrženo především pro doplnění ručních prací při nahrávání dat z podkladů GPS.

Postup:

 1. V okně pořízení nebo úpravy dat aplikace Výkaz práce *5899
 2. Vyberte řidice, u kterého chcete vyplnit mezery.
 3. Klikněte na tlačítko "Uprav". Otevře se nové okno.
 4. Stiskněte tlačítko "Doplnit den".
 5. Do nově otevřeného okna vyplňte všechny údaje práce, která má být do mezer doplněna, případně upravte dobu jakou byla práce prováděna. Pozn.: Při úpravě doby bude práce dogenerována od času příchodu (docházka) do času, kdy součet dob z mezer prací umožní vygenerování požadované délky. Například při požadavku na doplnění 3 hodin ruční práce, při docházce od 6 hodin a prací se strojem v intervalech: 7 - 9, 10 - 11 a 13 - 15 hodin, bude ruční prací vygenerována v intervalech: 6 - 7, 9 - 10 a 11 - 12 hodin. Při opětovném spuštění bude umožněno doplnit zbývající dobu.
 6. Doplnění potvrďte stisknutím tlačíka "OK".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    29.11.2018    | Článek:    2451    |     www.WinFAS.cz