Článek: 2324 | Naposledy změněno: 27.06.2019

Nastavení mechanizace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel | Načtení dat GPS


Pro možnost záznamu dat této evidence je třeba nastavit několik číselníků definující stroje a nářadí, řidiče, druhy činností, půdní bloky, včetně osevů a výrobní operace. V případě požadavku na pořízení evidence z dat poskytovatele GPS je třeba provést další nastavení pro spárování a automatizaci pořízení. 

 • Stroje a nástroje
  • Profily pracovních zařazení *5815 - návod +2367
   • Číselník určuje základní chování stroje při pořízení dat do evidence.
  • Použití stroje *5811 - návod +2368
   • Číselník umožňující dělit stroje dle použití.
  • Kategorie práce strojů *4011 - návod +2369
   • Číselník umožňující rozdělení strojů dle kategorií prací.
  • Pracovní zařazení *5809 - návod +2370
   • Vytváří možné kombinace hodnot číselníků použití stroje (*5811) a kategorií prací (*4011).
   • K jednotlivým pracovním zařazením se přiřazují profily.
  • Evidence vozidel *5801 - návod +2371
   • Jedna ze základních aplikací evidence.
   • Povinné údaje:
    • Typ stroje (z majetku, jiný)
    • Kód a Název
    • Vozidlo (Tažné, Energetické, Přípojné a Samojízdné)
    • Pracovní zařazení
    • Výrobní operace (primární, přejezd a údržba)
    • Tovární značka
   • Pro jednoznačnou identifikaci doporučujeme vyplnit i Typ modelu, Model a SPZ.
   • Generování dat z GPS:
    • Nastavení údajů:
     • Šířka záběru (u nástrojů vykonávající práci)
     • Údaje potřebné pro párování (Kód GPS jednotky, Telefonní číslo jednotky, Dallas čip a Podnik)
     • Stahovat GPS (status určující stahování jizd z od poskytovatel GPS dat)
    • Synchronizace:
     • Stroje a nářadí je třeba spárovat s daty poskytovatele dat GPS, provádí pomocí aplikace Mechanizace - import *5850. Více v návodu +2363.
 • Řidiči (Klienti *3000)
  • Řidiči strojů musí být v číselníků Klientů *3000 zaevidovaní jako zaměstnanci.
  • Generování dat z GPS:
   • Nastavení dallas čipu
    • Čip je možné nastavit v aplikacich Mechanizace - import *5850 nebo Klienti *3000. Více v  návodu +2372.
   • Synchronizace
    • Řidiče je třeba spárovat s daty poskytovatele dat GPS, provádí pomocí aplikace Mechanizace - import *5850. Více v návodu +2363.
 • Typy činností (*5856) - návod +2366
  • Číselník rozděluje práci na několik základních typů dle nastavení statusů:
   • Druh: práce mechanizace a práce člověka
   • Typ: práce, přejezd, stání
   • Služba: definuje zda se nejedná o prací pro cizí společnosti.
 • Půdní bloky, plodiny a osevní plány - návod +1866
  • Na plodiny a DPB doporučujeme nastavit jednotlivá klíčování. Pro hromadné pořízení klíčů DPB můžete využít funkce Hromadné pořízení klíčů (aplikace Agroevidence *4010 - výběr tlačítka Půdní bloky - ...).
  • Osevní plány nejsou podmínkou, při jejich pořízení je do mechanizace automaticky vyplněna plodina, dle datumu a parcely.
  • Generování dat z GPS:
   • Všechny parcely (DPB) musí mít mapové zákresy. Parcely doporučujeme zakreslit v LPIS a následně stáhnout do WinFASu.
   • Pozemky (případně plodiny a osevní plány) je třeba spárovat s daty poskytovatele dat GPS, provádí pomocí aplikace Mechanizace - import *5850. Více v návodu +2363.
 • VO - mzdové práce *5555
  • V číselníku je třeba mít nastavené všechny požadované výrobní operace.
 • Vlastní místa *4026 - návod +2816
  • Pro možnost automatického počítání fůr je potřeba mít v číselníku nastavená "vlastní místa" definující místo nakládky nebo vykládky, doby minimální délky průjezdů (jak dlouho se musí vozidlo na místě minimálně zdržet k provedení úkonu) a doby minimálního odstupu.

 

 • Nastavení šablony pro pořízení výkazů práce *5899
  • Dopočítávat chybějící hektary ze záběru nářadí
   • Funkce při změně nářadí nebo ujeté vzdálenosti automaticky přepočte obdělanou plochu. Obdělaná plocha je počítána jako součin záběru nářadí a ujeté vzdálenosti po pozemku.

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    27.06.2019    | Článek:    2324    |     www.WinFAS.cz