Článek: 1901 | Naposledy změněno: 31.05.2019

Půdní bloky - Import z LPISu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence osevních plánů | Půdní bloky | Agroevidence - nastavení


Aplikace Import z LPIS *4096 umožňuje provádět aktualizace dat DPB a podbloků (zem. parcel), včetně jejich souřadnic (mapových zákresů) a osevních plánů. Celý import se provádí v prostředí systému do něhož se nahrají data a následně jsou nahrána do evidence.

Jednotlivé kroky importu obsahují tlačítko "Podrobnosti" sloužící ke zobrazení popisů jednotlivých kontrol. 

V případě požadavku na možnost provádění pravidelných aktualizací je třeba kontaktovat technickou podporu o provedení prvotního importu dat a základního nastavení.

Vlastní import je rozdělen do několika kroků

 1. Načtení dat do importních tabulek
  • CZ LPIS - web
   • Funkce slouží ke stažení dat o vámi obhospodařovaných pozemcích (u niž jste veden jako uživatel).
   • Data se stahují pomocí datové služby PF
    • Pro využití datové služby je třeba mít autentizační údaje pro přístup ke službám, konkrétně: Login, SZRID a klíč k datovým službám (viz návod +2899)
    • Pomocí datové služby jsou stahována pouze aktuální data.
  • SK LPIS - soubor
   • Funkce umožňuje nahrávat pozemky slovenských společností ze souboru Skeagis.
  • CZ LPIS veřejný a CZ LPIS veřejný (pacht)
   • Pomocí těchto funkcí je možné stáhnout základní data o všech pozemcích vámi zvolených katastrů.
   • Funkce "CZ LPIS veřejný (pacht)" omezuje nabídku stáhnutelných katastrů dle aktuálních pachtovních smluv (vedených v aplikaci Pachtovní smlouvy *4299).
   • Pozor: Před nahráním veřejného LPIS je důležité, aby u vlastních pozemků byl nastaven uživatel LPIS (*4050) se statusem "Jsem vlastník"! Při chybném nastavení může dojít ke ztrátě dat agroevidence. Doporučujeme před stažením dat z veřejného LPIS zkontrolovat nastavení Číselníku uživatelů LPIS *4050.
 2. Import půdních bloků / podbloků
  • Aktualizace číselníků
   • Funkce porovnáním získaných dat s aktuálním nastavením číselníků vyhodnotí úplnost nastavení a umožní uživateli doplnit potřebné hodnoty v číselnících pro možnost importu dat.
   • Bez aktualizace potřebných číselníků nebude možné importovat DPB a podbloky do evidence.
   • Aktualizují se číselníky: Uživatelé LPIS, Kultury a Čtverce.
  • Kontrola dat
   • Slouží k integritní kontrole získaných dat a případné úpravě dat stávající evidence. Při nevyřešení kontrol jsou celé DPB automaticky vyjmuty z importu. Konkrétně jsou prováděny kontroly:
   • 10. Součet výměr: Porovnává součet výměr DPB a parcel v importních datech.
   • 20. Dogenerování parcel (podbloků): Umožňuje vytvořit data fiktivních parcel do importních dat.
   • 30. Provázání existujících parcel: Funkce porovná podbloky v importních datech a datech evidence, pokud se shodují, umožní opravu identifikátorů v evidenci. S podbloky se dále bude pracovat jako by byly shodné. 
   • 40. Očištění chybných dat - krok 1 a 50. Očištění chybných dat - krok 2: Zneaktivní vnořené podbloky.
   • 60. Posunutí datumů od - do:
  • Import dat DPB a podbloků do evidence
   • Vlastní import je rozdělení do třech kroků
    • Import nových DPB: Založí v aktuální evidenci neexistující DPB včetně jejich podbloků (parcel).
    • Ukončení starých DPB: Ukončení starých DPB probíhá na základě neexistence bloku ve stažených datech. Ukončení je automaticky prováděno k předchozímu dni data importu.
    • Aktualizace existujících DPB: Aktualizace umožňuje provést opravy dat ve stávající evidenci a pořídit nové záznamy o dělení BPD na podbloky.
 3. Souřadnice
  • Kontroly
   • Chybné zákresy: Kontroluje správnost zákresů parcel. Zákresy DPB s pouze jednou parcelou se neřeší (zákres se převezme z DPB).
  • Import
   • Vymaže staré a vloží nové mapové zákresy DPB a podboků.
 4. Vlastnosti
  • Číselník
   • Kontroluje a případně založí chybějící vlastnosti.
  • Import
   • Importuje vlastnosti.
  •  Číselník
   • Zkontroluje a případně založí nové katastry.
  • Import
   • Importu údajů o katastrech jednotlivých DPB.
 5. Osevní plány
  • Číselník
   • Plodiny
    • Kontroluje neexistující plodiny v číselníku Plodiny *4030. Plodiny při importu nebyly zakládány, jejich seznam je zaslán v příloze č. 4 – Neexistující plodiny.
  • Kontroly
   • Klíče na plodinách
    • Kontroluje nastavení klíčů výkonů v číselníku plodin. Na AGF jsou dle mapování nastaveny všude.
   • Klíče na půdních blocích
    • Kontroluje nastavení klíčů středisek na jednotlivých DPB. (klíče byly na všechny podniky nastaveny dle aktuálních osevních plánů). DPB bez klíčů budou vyloučeny z importu osevních plánů.
   • Poslední plodina „bez plodiny“
    • Kontroluje, že poslední plodina v osevním plánu není „bez plodiny“. (Této plodině se klíč dosazuje z následné plodiny.) Seznam DPB s touto chybou naleznete v příloze č. 5 - DPB s poslední plodinou „bez plodiny“.  DPB touto chybou jsou vyloučeny z importu osevních plánů.
   • Chyba v kombinaci klíčů
    • Zjišťuje, zda kombinace klíčů (složena dle plodiny a DPB) je založená a povolená pro klíčování.
  • Import osevních plánů
 6. Odeslání dat na WD (při využívání modulu Mechanizace je možné data ihned odesílat na Webdispečink)
  • Půdní bloky
  • Osevní plány

Pozn.: Při přerušení importu jsou všechna data vrácena do původního stavu.

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2019    | Článek:    1901    |     www.WinFAS.cz