Článek: 1227 | Naposledy změněno: 25.01.2019

Pentální účetnictví ve WinFASu

Co je to Pentální účetnictví

 • Podrobnosti naleznete na stránkách www.pentalni-ucetnictvi.cz  včetně publikace.
 •  Jedním z produktů Pentálního účetnictví je i výkaz cash flow.

Kde je najdu ve WinFASu

 •  V Centrálním manažeru ve složce Manažerské řízení / Cash Flow - Pentální účetnictví

Nastavení účtové osnovy

 • Zkontrolujte si v účtové osnově *8010 u účtů následující parametry:
  • Peněžní účet - u účtů 211, 213, 221, 231, 261, 461,
  • Peníze pro PE (CF) - u účtů 211, 213, 221, 261,  účty zápočtů,
  • Zápočet pro PE (CF) - pouze účty zápočtů.
 • Kontrolu lze provést hromadně v IQ - PE přehledy (Centrální manažer / Manažerské řízení / Cash Flow - Pentální účetnictví), vybrat libovolnou sestavu a stisknout tlačítko Kontroly. Program provede kontrolu parametrů na účtech účtové osnovy dle výše uvedených pravidel. Pokud program nalezne chybu, zobrazí daný účet v sestavě spolu s informací, v čem je chyba.
 • Upozornění: Pro zápočty používejte samostatný účet! Nejčastější chybou je vyúžívání účtu 395000, který zároveň používáte i pro různé opravy a přeúčtování.

 

Nastavení nebo aktualizace číselníků Pentálního účetnictví

 • Spusťte číselník *1714 Generování pentálních souvztažností.

 • Stiskněte tlačítko Import pro nahrání nastavení číselníku z internetu.
  (Pokud je již číselník nastavený, provede se jeho aktualizace)
 • Na dotaz "Naimportovat PE definici z Internetu?" odpovězte Ano.
 • Vlastní import může trvá i několik desítek vteřin.
 • Následuje dotaz "Spustit generování PE souvztažností?" odpovězte Ano.
 • Objeví se seznam nových/upravených souvztažností který potvrďte tlačítkem OK.

Kontrola nastavení

V případě že se objeví chyby v následujících kontrolních sestavách nesnažte se je sami opravovat, ale kontaktujte naše pracovníky technické podpory účetního modulu. Tyto chybějící souvztažnosti doplníme do centrálního číselníku, který si následně můžete hned naimportovat z internetu.

 • Kontrola 1 - chybějící PE souvztažnosti
  • Spusťte sestavu IQ - PE přehledy (Centrální manažer / Manažerské řízení / Cash Flow - Pentální účetnictví).
  • Vyberte šablonu PENE - Nezakešované.
  • Stiskněte tlačítko Sestava.
   • Objeví se sestava
   • Prázdná sestava = vše v pořádku
   • Seznam chybějících souvztažností v sestavě = chyba
 • Kontrola 2 - porušení pentální rovnice
  • Spusťte sestavu IQ - PE přehledy (Centrální manažer / Manažerské řízení / Cash Flow - Pentální účetnictví).
  • Vyberte šablonu PECH - Chyby PE rovnice
  • Stiskněte tlačítko Sestava.
   • Objeví se sestava
   • Prázdná sestava = vše v pořádku
   • Seznam transakcí s chybnou pentální rovnicí = chyba

Zobrazení sestav pentálních přehledů

 • Spusťte sestavu IQ - PE přehledy (Centrální manažer / Manažerské řízení / Cash Flow - Pentální účetnictví).
 • Vyberte šablonu P01 - PE Přehled

 • Provedení kontroly
  • Pokud chcete sestavu zobrazit v tisících, zvolte modrý údaj Formát (vpravo dole).
  • Stiskněte tlačítko Sestava.
  • Počáteční stav peněz (peněžních ekvivalentů) ve sloupcích "CF" a "PEN Z CF"  musí souhlasit na hlavní knihu (na obrázku body 1).
  • Výsledek hospodaření ve sloupci "CF" se musí rovnat konečnému součtu ve sloupci "VH Z CF" a "Rozvaha Z Cf" (na obrázku body 2).
  • Konečný stav peněz ve sloupci CF se musí rovnat konečnému stavu peněz ve sloupci "Pen Z CF" a zároveň stavu peněz v hlavní knize (na obrázku body 3).

 • Speciality
  • Odvodové povinnosti jsou v sestavě zobrazeny na samostatném řádku A22o Odvodové povinnosti, ale do výkazu jdou přímo do řádku závazků A22 Změna stavu závazků.
  • Pořízení majetku je na samostatném řádku B1p – jen předpisy. Zde musí vyjít nulová hodnota CF, protože se ve výkazu vykazují výdaje nikoli předpis.
  • Pokud se jedná o případy, kde se ve výkazu vykazuje úhrada odlišně než předpis (majetek, úroky, dividendy) lze využít na IQ pE přehledy zaškrtávátko  Uhrazenost. Při opise včetně dokladu vidíte, které doklady u těchto případů jsou (U) či nejsou (N) uhrazeny. Pokud se takový účetní případ vyskytne u všeobecného účetního dokladu se ze znakem - .
  • Záporné hodnoty peněžních účtů - pokud má být záporný zůstatek bankovního účtu (kontokorent) vykázán na řádku C1, je na okně šablony P01 PE přehled nutné vybrat parametr Kontrokorentu na hodnotu jen záporné (případně upřesnit, zdali počítat pouze pro bankovní účty nebo pro všechny peněžní účty).
 • Vytvoření výkazu Cash Flow do excelu
  • Spusťte IQ - PE přehledy a vyberte šablonu P01 - PE přehled, stiskněte tlačítko XLS, objeví se následující parametrické okno:


  • Do pole Formulář se automaticky vyplní příslušná verze výkazu,
  • Škrtátkem Počítat i minulé období aktivujete funkci vygenerování výkazu Cash flow včetně minulého období,
  • V poli Firma minulého roku je zobrazeno, z jaké databáze je Cash flow minulého období počítáno.
  • Stisknutím tlačítka OK se výkaz Cash flow vygeneruje.

Pozn. Minulé období je možno poprvé generovat do formuláře verze 2018, pokud vyberete formulář starší verze, sloupec Minulé období nebude naplněno.

Výjimky u účetních transakcí:

WinFAS v pentálním účetnictví umožňuje u jednotlivého účetního dokladu uložit správnou pentální souvztažnost, pokud je tato účetní transakce odlišná od běžné účetní souvztažnosti. Tato výjimka se u takového účetního dokladu  pořídí v aplikaci *1700 – Prohlížené PE u dokladů.
U zvoleného dokladu a jeho účetní souvztažnosti zadáte tlačítko Uprav a vyberete požadovanou pentální  souvztažnost.

Převod zaúčtování neuhrazených faktur z předešlých let pro účely PE

(Upozorněni: Od roku 2013 tento převod běží automaticky při přenosu počátečních stavů.)

Vzhledem k tomu, že se některé účetní transakce vykazují na jiné řádky v případě předpisů a jinak v případě jejich úhrady, je nutné znát u neuhrazených faktur o jaké účetní transakce se jednalo. Týká  se především nákupu majetku, výplaty úroků, dividend,…
Následující postup lze provést v případě, že máte předešlý rok(y) zpracováván(y) ve WinFASu. Můžete jej provádět postupně i mezi staršími roky v případě, že máte neuhrazené faktury týkající se výše uvedených případů z více let. Postup můžete opakovat bez omezení.
Postup:

 • Stojíte v DB firmy, do kterého chcete zaúčtování převést z předešlého roku
 • *9807 – Převod do nového roku
 • Vyberete režim A (nebo B)
 • Vlevo ostrá firma předešlého roku
 • Tlačítko Speciální
 • Vyberete PEU Pentální účetnictví (zaúčtování předpisů)
 • Tlačítko Proveď
Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    25.01.2019    | Článek:    1227    |     www.WinFAS.cz