Článek: 2686 | Naposledy změněno: 24.03.2020

Výroba směsí: Prvotní nastavení

Související rozcestníky |Hlavní rozcestník| Výroba rozcestník|Rozcestník směsí |

Speciální parametry |Popis aplikace Výroba směsí |Pořízení dokladů |Pořízení dokladů pro Krmné fondy |Oprava dokladů


 

Úvod

 • V tomto příspěvku se budeme zabývat výrobou směsí.
 • V rámci WF to znamená toto:
  • Na základě nadefinované receptury se pomocí jedné aplikace provede pohybem produkce naskladnění vyrobku a současně se ze skladu  pohybem spotřeby odečtou suroviny.
 • Mezi odběrateli mohou být i takoví klienti, kteří si dodají některé suroviny z vlastních zdrojů. Potom se pro tyto klienty založí speciální:
  •  položky
  •  sklady KF
  •  výrobní operace

Prvotní nastavení

1. Položky (*8718)

 

 • V číselníku *8718_Položky ZVS založíme nové položky pro výrobu směsi:

 •  
 • Vlastní položky klientů si pojmenujeme například takto:

2. Sklady

 •  Sklady si můžeme založit například tak, že si založíme jeden fiktivní sklad SM_Směsi a pod tento sklad si pak dáme jednak sklad pro suroviny (v našem případě je to sklad ZAS138)  a dále pak sklady klientů, tzv. sklady pro "Krmné fondy"(dále jen KF), v našem případě je to jeden sklad KF_Z138_0. 

 • Sklady pro KF založíme tak, že do identifikátoru skladu použíjeme rychlý kód klienta (viz obr.).

 • Sklad je vázán na adresu odběratele => do skladu je třeba natáhnout i jeho adresu.
  • V případě, že takové klienty nemáte, nemusíte KF sklady zakládat.
 • Všechny položky , určené k výrobě směsi, doporučujeme přesunout do jednoho skladu, v našem případě je to sklad ZAS138.
  • K přesunu položek můžeme použít šablonu pro převody mezi sklady v aplikaci *8720_Příjem/Výdej.

3. Výrobní operace (*5551)

 •  Aby došlo při výrobě určitého druhu směsi k odečtení surovin ze skladu, je třeba nadefinovat její složení.
 • Tvorbu VO provádíme v čísleníku *5551_Čídelník VO směsí.
  • Tento číselník lze přímo spustit  z aplikace *5561_Pořízení výroby.

3.1 Tlačítko Přidej

 • Po spuštění této aplikace stiskneme tlačítko Přídej a vyplníme hlavičku (ID, Název, Datum platnosti, případně Popis).
 • Dále potom pomocí tlačítka Přidej2, nadefinujeme recepturu směsi (jeden výstup a několik vstupů).
 • Ke každé vstupní položce je třeba přidělit "Speciální parametr" (viz. návod +2691).
  • Tento parametr rozhoduje o tom, co a jak se započítá do ceny výrobku.

 • Pro kontrolu, zda součet hmotností na vstupu dává dohromady hmotnost výstupu, slouží okénko Součet ZVS.
  • Pokud je u všech položek stejná měrná jednotka, pak lze vše lehce zkontrolovat (viz obr. nahoře).
  • V případě, že jednotlivé vstupní položky mají různou měrnou jednotku, je třeba mezi jednotlivými MJ nadefinovat pomocí číselníku *8098_Číselník měrných jednotek převodní vztahy (viz obr.)

 • Můžeme si zde nastavit i koeficient ztrát:
  • Vstup – pokud je koeficient ztrát definován na položce, která je vstupem – potom systém o definovaná procenta ztrát navýší spotřebu konkrétní položky.
  • Výstup - pokud je koeficient ztrát definován na položce, která je výstupem – potom systém o definovaná procenta ztrát poníží produkci/výrobu konkrétní položky
 • Pro uložení VO stiskneme tlačítko OK.

3.2 Tlačítko Kopíruj

 • K jednoduššímu vytvoření nové VO můžete použít tlačítko Kopíruj.

3.3 Úprava VO

 • Modifikaci VO provedem pomocí tlačítek:
  • Přidej 2 - přidá do VO novou položku
  • Uprav 2 - umožní upravit vybranou položku ve VO
  • Smaž 2 - smaže vybranou položku v rámci VO

4. Vytvoření Technologického postupu(TP)

 • Dle vytvořeného TP probíhá proces tvorby dokladů v aplikaci *5561_Výroba směsi.
 • TP se buď vytvoří automaticky ihned po tvorbě VO a nebo dodatečně pomocí tlačítka TP Autom.

5. Uložení TP do podmnožiny TP

 • Spustíme číselník *156_Podmnožiny TP.
 • Vybereme si tu podmnožinu, do které chceme uložit nový TP a stiskneme tlačítko Podmnožina.

 • Zde pak zaškrtnutím uložíme nový TP do vybrané podmnožiny a stiskneme tlačítko OK.
 • Pokud mícháme směsi za různé režijní náklady (viz obr.), pak vytvoříme podmnožiny pro určitý druh míchání a pod každou podmnožinu vložíme ty TP, kterých se to týká.
 • Potom stiskneme tlačítko Závislé VO a zapíšeme zde tu vyrobní operaci pro míchání, které se to týká. V našem případě to bude operace Míchání 20, podle keré se cena vyrobené směsi navýší o 20 Kč.

Směsi rozcestník

 

 

 

Autor:    HÁJKOVÁ Hana    | Posl.změna:    24.03.2020    | Článek:    2686    |     www.WinFAS.cz