Článek: 1293 | Naposledy změněno: 23.01.2023

Zásoby - Komisní zboží

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Úvod

 • Jako příklad pro popis prodeje komisního zboží si zvolíme prodej literatury
 • Tento dokument popisuje případ, kdy je zboží prodáváno vlastníkem skladovateli, ale až při jeho prodeji třetí osobě.
 • Ten vystavuje fakturu na svůj účet a jednou za sjednané období provádí s vlastníkem vyúčtování.
 • Skladovatel sice není vlastníkem prodávané věci, ale v momentě, kdy ho prodá, se jím stává a zároveň mu vzniká závazek vůči vlastníku souběžně se vznikem pohledávky vůči kupujícímu.
 • V momentě prodeje, nedojde k faktickému vrácení půjčených věcí určených dle druhů, ale k jejich odkoupení.
 • Konečnou cenu často určuje vlastník. Skladovatel sice prodává a tím pádem účtuje o prodeji jako vlastník, ale vzdává se práva určit konečnou cenu za tu výhodu, že neprodané zboží má právo vrátit vlastníkovi. Tak se často postupuje při prodeji knih nebo tisku. Tato skutečnost ale pro účtování není podstatná.

Příklady účtování

 • Příklad:
  • vlastník pořídí zboží za nákupní cenu 300,-Kč
  • skladovateli ji prodá za 330,-Kč
  • cena pro zákazníka je 360,-Kč
 • Použité účty
  • 132 –VS - zboží na skladě vlastníka
  • 132 – KS - zboží na konsignačním skladě
  • 504 - prodané zboží
  • 311 - odběratelé
  • 604 - tržby za zboží
  • 7xx – majetek přijatý do úschovy ( číslo účtu dle podnikového rozvrhu, skupina 75 až 79)
  • 389 – dohadné účty pasivní
  • 321 - dodavatelé

Účtování u vlastníka

 • Předání zboží do konsignačního skladu v pořizovací ceně 300,-K
  • 132-KS/ 132-VS
 • Vyúčtování pohledávky vůči skladovateli dle přehledu o jím uskutečněném prodeji
  • 504/132 -    300,-Kč….úbytek prodaného zboží
  • 311/604 - 330,-Kč….tržby za prodané zboží
  • 221/311 - 330,-Kč….zaplacení odběratelem

Účtování u skladovatele

 • Převzetí zboží do konsignačního skladu ve smluvené nákupní ceně 330,-Kč
  • 750/799
 • Prodej zboží zákazníkovi
  • Výdej zboží z konsignačního skladu v nákupní ceně 330,-Kč
   • 504/132 
   • 132/389
   • 799/750  
 • Tržby za prodané zboží 311/604 - 360,-Kč
 • Přijatá faktura   389/321 - 330,-Kč…
 • Úhrada faktury   321/221 - 330,-Kč…

Způsoby řešení pro skladovatele

 • Předpokládejme, že skladovatel
  • Prodává zboží několika vlastníků (například prodej literatury od několika nakladatelství)
  • dále prodává vlastní zboží
  • zboží (jak vlastní tak i od dodavatelů) dává do komise jiným odběratelům
 • Jsou dvě možnosti řešení
  • co vlastník to vlastní účetní skupina
  • co vlastník to sklad
 • V tomto postupu se budeme zabývat první možností, tedy co vlastník to vlastní účetní skupina. Výhodou tohoto řešení je, že obsluha při prodeji nemusí rozlišovat, zda se jedná o zboží komisní či vlastní

Nastavení ve WinFASu

Sklady

 • Založíme jeden hlavní sklad, na který budeme přijímat jak zboží vlastní, tak zboží vlastníka

 • V případě, že máme odběratele, kterému sami dodáváme  zboží do komise,
  založíme také komisní sklad pro něho

Účetní skupiny

 • Kód účetní skupiny zvolíme tak, aby systém mohl rozlišit, zda se jedná o vlastní zboží nebo zboží dodavatele komisního zboží

 • První dvojčíslí určuje pořadové číslo dodavatele a písmenko K udává,
  že jde o o dodavatele komisního zboží

Účty

 • Založíme tolik podrozvahových účtů ve třídě 7 skupiny 75, kolik máme dodavatelů komisního zboží. Názvy analytiky účtů volíme dle názvu dodavatele. 
   
 • Podobně založíme dohadné účty pasivní s analytikou odpovídající jednotlivým dodavatelům. 
   

Účtování

Význam kódu specifikace
 

 • V aplikaci *8014_Tvorba účtu nastavíme účtování takto:

Příklad účtování pro dodavatele komisního zboží    

Příklad účtování vlastního zboží

Pořizování dokladů _ Aplikace *8720

 • Možné nastavení šablon pro pořízení dokladů může vypadat například takto:

 • Šablony pro ostatní pohyby, jako je prodej a nákup, spotřeba, se nijak neodlišují

Kontroly

 • Aby byla rozlišena manipulace komisního zboží od zboží vlastního, je třeba
  v šablonách pořízení nastavit kontroly
  • V šabloně pro příjem vlastního zboží je kontrola nastavená takto:

  • V šabloně pro příjem a vrácení komisního zboží je kontrola nastavena takto:

IQ sestavy

 • Při tvorbu IQ sestav je třeba si uvědomit, že sklad je zde zastoupen
  účetní skupinou a podle tohodanou sestavu nastavit
 • Fyzické sklady jsou zde používány pouze pro ty odběratele, kterým dáváme naše zboží do komise
 • Obě dvě IQ sestavy (IQ_stav skladů a IQ_Deník RZ) umožňují zobrazit
  pohyby dle druhu účetní skupiny

IQ_Stav skladů a obratů
 

IQ_Deník pohybů RZ
 

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. SMRČKOVÁ Andrea    | Posl.změna:    23.01.2023    | Článek:    1293    |     www.WinFAS.cz