Článek: 3108 | Naposledy změněno: 16.03.2022

Tvorba kalkulace cen výrobků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výroba - rozcestník | Kalkulace cen výrobků


 

Kalkulaci vytvoříte v aplikaci *5549 Kalkulace přes tlačítko Přidej - 3 kroky:

 • Nastavení parametrů načtení
 • Nastavení parametrů pro uložení kalkulovaných cen
 • Provedení kalkulace (s možností zobrazení detailu) a uložení


1. Nastavení parametrů pro vytvoření kalkulace nákladových cen

 • ID kalkulace - identifikátor kalkulace
 • Název - popis kalkulace
 • Období zdrojů - rozsah datumů, za které bude počítána např. průměrná nákupní cena nebo vyrobené množství výrobku receptury (tvz. kalkulační období)
 • Sklad - sklad za který se zjišťují ceny surovin vstupů
 • Podmnožina - podmnožina výrobků, pro kterou má proběhnout kalkulace
 • Položka - výrobek, pro který má proběhnout kalkulace 
 • Výrobní operace - receptura, pro kterou má proběhnout kalkulace
 • Způsob výpočtu cen - možnost nadefinovaná v čísleníku *5548
 • na šabloně pro tvorbu kalkulace lze nastavit seznam kont použitých pro: 
  • výpočet průměrné nebo poslední nákupní ceny 
  • výpočet vyrobeného množství


 

2. Parametry pro uložení kalkulovaných cen

 • Platnost ceny - cena bude uložena s platností v tomto rozsahu datumů do číselníku *8741 Dodavatelé/odběratelé položek
 • Typ/druh - výrobce/dodavatel, pod kterým bude uložena
 • Klient - klient, kterému bude cena náležet (optimálně firemní věta)
 • Uložit - volba, zda uložit cenu jen výrobků nebo výrobků a polotovarů
 • Volba "Detail - skrýt rozpad polotovarů" - při zobrazení detailu výsledku kalkulace bude vidět pouze rozpad výrobku, ale ne i polotovarů

3. Provedední kalkulace

 • kalkulaci spustíte prostřednictvím tlačítka Kalkulace
 • zobrazí se okno Výsledek kalkulace, ve kterém uvidíte vypočítanou nákladovou cenu výrobku


 • pomocí tlačítka Detail můžete zobrazit podrobnosti o kalkulované ceně (rozpad)
 • uvidíte rozlišení položek receptur na vstupy a výstupy a k nim jednotlivé údaje:


 • Popis - vstup/výstup
 • ID výrobní operace - identifikátor receptury
 • Název výr.operace - název receptury
 • Položka - položka receptury
 • Název položky  - název položky receptury
 • Množství v receptuře - množství položky uvedené v receptuře
 • MJ - měrná jednotka položky uvedené v receptuře
 • Výtěžnost - procento výtěžnosti z položky receptury
 • Nákladový koeficient - koeficient pro stanovení ceny výrobku, pokud je v receptuře více výstupů (bourací norma)
 • Cena suroviny - jednotková cena vstupu receptury (u suroviny cena stanovena podle nastavení na položce, u polotovaru cena vypočtená z receptur polotovaru)
 • Cena výrobku základní - jednotková cena výrobku receptury (spočítaná podle nastavení způsobu výpočtu ceny pro vstup v *5548)
 • Cena výr. upravená - jednotková cena výrobku receptury upravená tak, aby součet ceny vstupů odpovídal součtu ceny výstupů
 • Vyrobené množství - množství výrobku, které bylo za zadané období vyrobeno danou recepturou
 • Cena výr. průměrná - jednotková ceny výrobku zprůměrovaná z více receptur výrobku pomocí vyrobeného množství
 • Význam
  • Surovina  - neexistuje pro ni receptura
  • Polotovar – pro položku existuje
  • Receptura/y -  figuruje v průběhu výroby výrobků
  • Výrobek – vyráběná položka, která byla zadána parametry pro kalkulaci

Upozornění:

 • pokud v nekterém kroku tvorby kalkulace nebyla nalezena cena - není spočítána a pole se podbarví červeně

 

Pokud již pro kalkulovanou položku existuje uložená nákladová cena se stejným datumem platnost od, systém  upozorní na kolizi

Po potvrzení hlášky tlačítkem OK, je třeba rozhodnout zda má platit cena z prováděné kalulace nebo cena uložená již dříve v *8741 Dodavatelé/odběratelé


Kalkulace výrobku s uloženou cenou polotovaru

 • polotovar = vstupní položka receptury, která není nakupována, ale je jinou recepturou vyrobena jako samostatný výrobek
 • uložená cena polotovaru = cena uložená v aplikaci *8741 Dodavatelé/odběratelé položek s typem klienta výrobce pro firemní větu a s danou platností určenou datumem


 • pokud uživatel požaduje, aby kalkulace zohlednila již uloženou cenu polotovaru a nepočítala novou, je třeba mít takto vydefinovaný způsob výpočtu ceny pro polotovary v číselníku *5548 Způsob kalkulace nákladových cen výrobku
 • Pokud program při tvorbě kalkulace použije uloženou cenu polotovaru je tato cena zobrazena červeně


Kalkulace výrobku dle skutečné spotřeby

 • je řečeno jako zdroj pro způsob kalkulace nákladových cen výrobku v číselníku *5548
 • tato možnost pracuje se zohledněním náhrad při spotřebě surovin za předešlé období
  • tzn. pokud v kalkulačním období (tj. zpětně) některé výrobky nevznikly přesně podle receptury (suroviny pro jejich výrobu byly nahrazeny) je možné provést kalkulace dle této skutečné spotřeby
 • Pokud budete provádět kalkulaci dle skutečné spotřeby, pak v detailu kalkulace bude ve sloupci Množství v rec.:
  • u vstupů uvedeno přepočtené množství sportřeby položek 
  • u výstupů množství z nadefinované receptury v *5554 Kusovník
 • Vypočteno dle vzorce:

          Množství v receptuře = (skutečné množství spotřeb/skutečné množství výrobku)*množství výrobku v receptuře


Upozornění:

 • kalkulaci cen výrobků dle skutečné spotřeby surovin lze využít pouze s napojením konektoru na Netto

 

Zpět na rozcestník "Kalkulace cen výrobků"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.03.2022    | Článek:    3108    |     www.WinFAS.cz