Článek: 1674 | Naposledy změněno: 12.10.2018

Předání dat zvířat do majetku

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Majetek zvířata


Zařazení zvířat do majetku

 
Ke dni zařazení do dlouhodobého hmotného majetku se zvířata základního stáda ocení  vlastními náklady (v případě zvířat z vlastního chovu), pořizovací cenou (v případě nákupu dospělých zvířat), anebo reprodukční pořizovací cenou (např. v případě nabytí zvířat darem). 
K zařazení dochází na základě pořízení pohybu přeřazení (popř. přeřazení s převodem) nebo nákupu na druh zvířat, který je dle číselníku Druhy zvířat *3301 veden jako Základní prostředek. Při vlastním zařazení zvířete do majetku vzniká vazba mezi číslem zvířete v evidenci zvířat a inventárním číslem v evidenci majetku. Pomocí vytvořené vazby je umožněno předávat do majetku další změny (změny údajů a vyřazení) a nahlížet na majetky z modulu Zvířat. Tuto vazbu je možné kontrolovat v některých aplikacích (Čísla zvířat *3398) nebo sestavách (IQ Čísla zvířat).
Při správném nastavení číselníků a šablony pro předání dat do majetku lze v jednom kroku zařadit zvířata s různými pořizovacími cenami (do i nad 80 000Kč) a účetními skupinami.
 

Postup zařazení zvířat do majetku

 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat (*3394).
 • 2. Klepněte na tlačítko "Majetek".

 
 • 3. Vyberte šablonu pro předání dat zvířat do majetku (pokud máte pouze jednu, tento krok přeskočte).
 • 4. V okně Předávání dat do majetku vyberte z části Načítání pohybů: Příjmy – Zařazení.
 • Pozn.: Po předání dat zařazení doporučujeme provést i Převody, přeřazení – Změna údajů a Výdaje – Vyřazení.
 • 5. Klepněte na tlačítko "Načti".

 
 
 • 6. Vyberte zvířata pro zařazení do majetku a potvrďte "OK".
  • Pomocí zaškrtávátek můžete omezit výběr předávaných dat.
  • Do okna se načtou všechna zvířata, která dle evidence zvířat vstupují do kategorie základního stáda (přeřazení z VBJ do krav, nákup býka, atp.).
  • Načtená zvířata v okně jsou barevně rozlišena dle pořizovací ceny zvířat:
   • do 80 000Kč – bíle podbarveny
   • 80 000Kč a více – žlutě podbarvené řádky.
  • Pozn.: Zvířata, u kterých by provázáním mohl vzniknout chybový stav, není možné vybrat k zařazení. Informaci o konkrétním problému lze naleznout ve sloupci "Poznámka" (úplně vpravo).   
 

 
 
 • 7. Po načtení vybraných zvířat do okna Předání dat do majetku, klepněte na tlačítko „Předej data“. 
 • Pozn.: Pokud jsou v načteném výběru zvířata s cenou do i nad 80 000Kč, bude zařazení probíhat ve dvou krocích, nejprve se provede zařazení majetků zvířat s cenou nad 80 000Kč, pak zvířat do 80 000Kč.
 • 8. Okno Pořízení majetku se otevře s předvyplněnými údaji zařazovaných zvířat. Před uložením je důležité údaje kontrolovat a případně opravit (například název apod.
  • Typ majetku: Majetek
  • Druh majetku: DMZ (dlouhodobý majetek zvířata)
  • Inventární číslo:
   • Vytváří se z čísla skupiny druhu zvířat a čísla zařazovaného zvířete.
   • Pozn.:Skládání inventárního čísla 01-000-123456-789 = 01 - Skupina druhu zvířat, 000 - pomocné číslo, 123456 - číslo zvířete, 789 - kodex
  • Název zkrácený: dle jména zvířete, pokud nemá plní se dle druhu zvířete
  • Klasifikace: dle pořizovací ceny a druhu zvířete
  • Odpovědnostní místo: přebírá se z kombinace stáj x druh zvířat
  • Účetní skupina: skupina, dle které budou pohyby majetku zvíře účtovávány.
   • Zvířata do 80 000Kč 
    • Účetní odpis = daňový náklad.
    • Daňové i účetní odpisy se vytváří měsíčně.
   • Zvířata s cenou 80 000Kč a více
    • Daňové a účetní odpisy se nemusí rovnat.
    • Daňové se vytváří ročně.
  • Klíče:
   • Dle kombinace stáje a druhu zvířat, na které byl pohyb pořízen.
  • Odpis: vytvoří odpisový plán dle nastavení v šabloně pro zařazení dané skupiny zvířat.
   • U zvířat s cenou do 80 000Kč jsou vytvořeny účetní odpisy a dle nich i daňové  (zde platí U=D)
   • U zvířat s cenou 80 000Kč a více jsou vytvořeny účetní i daňové odpisy.
Pozn.: Doporučujeme kontrolovat Klasifikaci, Účetní skupinu, cenu a odpisy.
 

 
 
 • 9. Okno potvrďte "OK", pro zařazení do majetku.

Vyřazení zvířat z majetku

Zvířata z majetku jsou vyřazována na základě pořízení výdejových pohybů (prodej, úhyn). 
 

Převody, přeřazení a doúčtování  majetku

Pomocí funkce jsou do evidence majetku předávány informace o převodech, přeřazeních a doúčtování. Tyto změny vstupují do evidence jako změny údajů (převody a přeřazení) a změny ceny (doúčtování). Při předání dat převodů a přeřazení se mění odpovědnostní místa a kombinace klíčů dle změny.
 
Pozor: Nepoužívejte Převody, přeřazení – Změna údajů včetně Účetních sk.!!!
Pozn.: Pro Vyřazení, Převody a přeřazení postupujte stejným způsobem (ve 4. bodu vyberte jiné Načítání pohybů).
 

Odpisy


Zvířata základního stáda, zahrnutá do dlouhodobého hmotného majetku, se odepisují. Hodnota těchto zvířat se tedy nepromítá do nákladů jednorázově v okamžiku jejich pořízení, ale posupně formou odpisů.
Odpisy jsou vytvářeny automaticky na základě nastavení šablon pro zařazení zvířat. Do účetnictví se pak dostávají spojovákem majetku zvířat.
 

 
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    12.10.2018    | Článek:    1674    |     www.WinFAS.cz