Článek: 1607 | Naposledy změněno: 24.11.2017

Převázání klasifikací dle novelizace Zákona o daních z příjmu - předpis č. 595/2003 Z. z.  platný k 1.1.2015 - SLOVENSKO

 

Návod se netýká firem z České republiky!

Změnu v odpisování hmotného majektu je daňovník povinný vykovnat ve zdaňovacím období, které začíná po 31.12.2014 a to i už odepisovaného majetku.

 

Návod, jak postupovat při převazování klasifikací

  1. Firma musí mít hotový finální převod majetku MAJ2F (převod z roku 2014 na 2015), postup na převod do nového roku najdete ZDE (firmy implementované v roce 2014 se ozvou - převod provede Ing. Svobodová)

  2. Ve firmě roku 2015 NESMÍ být v majetku žádné pohyby tzn. žádné zařazení, změny údajů, vyřazení (STOP stav vyhlášený dne 13.1. 2015)
  3. Ve firmě roku 2015 NESMÍ být vytvořený spojovák na účetnictví

Pokud splňujete všechny tři předchozí body, pokračujte dále.

Vlastní postup změny klasfikace:

 

Číselník *1102

Stiskněte šipečku vedle aktualizace a zvolte poslední možnost v nabídce a toSlovensko - změny k 1.1.2015 viz obrázek


 


Otevře se okno, ve kterém jsou popsány změny v klasifikacích majetku na Slovensku od 1.1.2015. V tomto výchozím okně budete v rámci převázání klasifikací postupovat od bodu 1. až k bodu 70. Po provedení všech bodů je nutné ještě dogenerovat odpisy majetků a změny v klasifikaci majetku budou v pořádku dle nových požadavků zákona.

 

Jednotlivé kroky změn

Jednotlivé kroky provádějte samostatně v pořadí dle písmen a čísel viz návod níže.

A) Změny v číselníku klasifikací

 

1. Výmaz starých nepoužitých klasifikací – vymažou se pouze položky, které nebyly nikdy použity ani u majetků vyřazených.

Zaklikněte bod 1.  Výmaz starých nepoužitých klasifikací a stiskněte tlačítko PROVEĎ viz obrázek 

V následujícím okně musí být označeny všechny položky. Stiskněte OK a nepoužité klasifikace se vymažou. 

 10. Označení použitých klasifikací x1-1_2014 a ukončení platnosti klasifikace

Použité klasifikace budou označeny písmenem X + číslo položky_2014 tzn. klasifikace platná do konce roku 2014


 V následujícím okně musí být označeny všechny položky. Stiskněte OK a nepoužité klasifikace se vymažou.

20. Stažení nového kompletního vzorového číselníku z OK

Do číselníku *1102 se stáhne nový číselník klasifikací dle novelizace k 1.1.2015


 

Nyní zvolte možnost z webu a potvrďte OK


 

 Následujícího okno, které se nazývá Aktualizace číselníku klasifikace majetku pouze potvrďte - tlačítko OK. 25. Změny klasifikací v číselníku druhy zvířat

Postupujte stejně jako u předchozích bodů - zaklikněte 25 a klikněte na tlačítko PROVEĎ, následující okno potvrďte tlačítkem OK


26. Výmaz nepoužitých klasifikací

Vymažou se nepoužité zvířecí klasifikace, opět postupujte dle předchozích bodů - zaklikněte bod 26. poté tlačítko PROVEĎ a následují okno potvrďte OK.

 

B) Změny u jednotlivých inventárních čísel

30. Výmaz odpisů od roku 2015 

Tímto krokem se vymažou všechny stávající odpisy po provedení změn se opět dogenerují. Zaklikněte možnost 30. a zvolte tlačítko PROVEĎ. 


Po této změně již nenásleduje žádné okno, pouze se sám vyklikne daný bod a v dolní části okna se zobrazí: Transakce úspěšně ukončena. Můžete pokračovat dále. 

 40. Vytvoření pohybu Změna údajů k 1.1.2015 

Tímto krokem se na každém majetku vytvoří pohyb k 1.1.2015 Změna údajů. Změna údajů se vytvoří také na majetku, na kterém žádné změny nebudou. Tento mechanismus je z důvodu informace, že opravdu došlo k novelizaci v rámci Vaší databáze. 


Po této změně již nenásleduje žádné okno, pouze se sám vyklikne daný bod a v dolní části okna se zobrazí: Transakce úspěšně ukončena. Můžete pokračovat dále. 

 

C) Změny klasifikací u jednotlivých inventárních čísel

Tímto bodem docházíme k nejduležitějším změnám, které budou na majetku vytvářeny. Prosím důsledně provádějte kroky 50. až 80. Jejich princip provedení je totožný. Postupujeme dle jednotlivých odpisových skupin a postupně převazujeme majetky na klasifikace, které jsou odpovídající danému majetku. Nejjednodušší  budou změny v 0,1 a 2. odpisové skupině tzn. bod 50. až 60.. Důsledně provádějte změny, které nastanou v bodech 70. až 80. 

Provedení bodů 50. - 80. Změna klasifikace

Bod 50. můžete doplnit dle původu - tlačítko DOPLŇ dle původu, ale i přesto důsledně zkontrolujte, že se u jednotlivých majetků převazuje na správnou klasifikaci. U bodu 60.- 80. již nedoporučujeme doplňovat dle původu, ale individuálně vybírat danou klasifikaci. 

 

Tlačítko DOPLŇ DLE PŮVODU doplní předpokládané klasifikace, i přesto je nutné u jednotlivých majetků provést důslednou kontrolu! Při těchto změnách je možné provést i překlasifikování historicky špatně zatříděného majetku. Provedení opravy -> ve sloupečku Klasif (nová)  stisknout tlačítko F7 na klávesnici a vybrat danou klasifikaci přímo z číselníku.

Pokud jsou všechny klasifikace správně, stiskněte tlačítko PŘEVAŽ. A poté okno zavřete tlačítkem ZAVŘÍT a pokračujte dále. 

 

 Body 70. - 80. NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT TLAČÍTKO DOPLŇ DLE PŮVODU

Jednotlivé klasifikace vybírejte dle daného majetku přímo z číselníku klasifikací. Postavte se do sloupečku Klasif(nová) stiskněte tlačítko F7 na klávesnici a vyberte správnou klasifikaci z číselníku, dle přílohy zákona o dani z příjmu. 


Po stisknutí klávesnice F7 vybíráme přímo z číselníku klasifikací.

Pokud máte u každého majetku vybranou klasifikaci stiskněte tlačítko PŘEVAŽ. Poté okno zavřete tlačítkem ZAVŘÍT a pokračujte dále. 

 Bod 90. Vytvoření změnové věty do odpisů

Zaklikněte možnost 90. a zvolte tlačítko PROVEĎ.   Následně se objeví v dolní části okna hláška - transakce úspěšně ukončena. Pokračujte dalším bodem.

D) Dogenerování odpisů

Poslední bod v převázání klasifikací je dogenerování odpisů, které jsme na začátku museli smazat.  Nyní stiskněte v okně změny v klasifikaci tlačítko KONEC a otevřete si Evidenci majetků *1198. 

Evidence majetků *1198

Stiskněte šipečku vedle tlačítka speciální a zvolte možnost  Dogeneruj odpisy pro všechny majetky ve výběru.


 

Otevře se okno  dotazu, ve kterém se Vás program ptá, zda chcete dogenerovat odpisy pro všechny majetky - zvolte možnost ANO. 

Následně proběhne dogenerování odpisů. Tato operace může trvat několik minut. Poté se zobrazí okno s výsledkem hromadného dogenerování. 

 

 

 Těmito změnami jsou majetky novelizovány dle pokynů k 1. 1. 2015.

 

V případě dotazů kontaktujte Organizační kancelář

Zpět na Majetek - Rozcestník

 

 

 

Autor:    Ing. SVOBODOVÁ Jana    | Posl.změna:    24.11.2017    | Článek:    1607    |     www.WinFAS.cz