Článek: 751 | Naposledy změněno: 10.01.2009
Propagační materiál - Evidence majetku Propagační materiál

Řízení lidských zdrojů

Mzdy

 • Mzdy pro podnikatele, rozpočtové i příspěvkové organizace
 • Garance správnosti výpočtu odvodů daní a pojistného
 • Přístupová práva, lze nastavit až na pracovní kolektivy
 • Evidence více pracovněprávních vztahů u zaměstnance - samostatné nemoc. pojištění, zdravotní pojištění, sazby, vyměřovací základy, průměry, pořízené i vypočtené mzdové složky pro každý pracovněprávní vztah.
 • Prohlášení k dani - každý odpočet je definován pro jednotlivé měsíce (v průběhu roku zůstává historie). Je evidována pouze skutečnost odpočtu v jednotlivých měsících, částky program dosazuje ze zákonných parametrů. Vyživované osoby jsou uloženy v číselníku klientů.
 • Sazby u pracovněprávních vztahů - každá sazba má svoji časovou platnost od-do. Vždy se používá vyměřovací základ (průměr) ze správného rozhodného období
 • Nestandardní pracovní kalendáře - každý pracovněprávní vztah zaměstnance může využívat jiný pracovní kalendář (uživatelsky nadefinovaný). Slouží pro výpočet tzv. pracovního fondu zaměstnance, zameškaných pracovních dnů a hodin při stavech zaměstnance (absence, nemoc, dovolená,...)
 • Konto pracovní doby- další způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. U zaměstnance jsou vedeny: odpracovaná doba a mzda, stálá mzda (nejčastěji 80% ročního PHV), konto doby a mzdy. Lze modifikovat dle potřeb firmy.
 • Číselník druhů mezd je spravovaný centrálně pomocí update. Tím je zabezpečena správnost všech výpočtů. Uživatel může pod každým druhem mzdy vytvořit svoji specifikaci druhu mzdy, kterou může pořizovat a samostatně zobrazovat na sestavách (např. mzdový list, výplatní listina). Tím je zabezpečena variabilita systému.
 • Evidence stavů nepřítomnosti zaměstnance (intervaly od-do u jednotlivých pracovněprávních vztahů zaměstnance)
  • nemoc, OČR, absence, omluvené volno, dovolená, mateřská dovolená, neplacené volno po rodičovské dovolené, atd.
  • z této evidence každý měsíc program vypočítá kalendářní dny, pracovní dny a hodiny (zameškané), zaplacené
  • výpočet náhrady za nemoc automaticky, možnost ručního výpočtu náhrady, poskytnutí náhrady nad limit, nepřiznání náhrady, snížení náhrady
  • výpočet náhrad (průměry) ze správného rozhodného období (např. při opakované nemoci)
  • formulář "Příloha žádosti o nemocenské dávky
 • Pořízení "hrubých" mezd
  • "dle druhu mezd" (časová, měsíční, příplatky, … možnost zadání práce na zakázce, středisku)
  • "z výroby" = katalog prací (liská práce, strojová práce, zelená nafta, pozemky, vnitro sazba, výpočet pronájmu lidské práce mezi divizemi/středisky)
  • "RUDEP" = odměny za skupinovou práci (přepočet kolektivní odměny na jednotlivé pracovníky - rozpočet peněz podle odpracovaných směn, dle množství pro úkolovou mzdu, např.: nádoj mléko, otelení, přírůstky,..)
  • GPS jednotky - = importy dat do mezd, včetně podkladů pro vnitroúčto
  • Docházka = import z docházkového systému, nebo možnost výpočtu z evidence docházky
 • Dovolená - nastavení nároku ručně nebo automatický výpočet, při pořízení není nutné rozlišovat "starou a novou dovolenou" (systém odečítá automaticky), výpočet krácení dovolené
 • Automatické datové věty - možnost zadat automatickou tvorbu datových vět u pracovněprávních vztahů (např. osobní ohodnocení vypočtené ze základní mzdy měsíční splátky půjček, pořízení pouze nepřítomností, přesčasů a automatický výpočet základní měsíční či časové mzdy,...).
 • U srážek výpočet dle Občanského soudního řádu (nezabavitelné minimum, řazení srážek do třetin, přednostní, nepřednostní pohledávky), režim odečítání od celkové výše dluhu (exekuce), režim dlužných splátek (běžné a dlužné výživné,…), podklady pro předávání údajů k provedení srážek při souběhu více plátců (novelizace OSŘ a ZnP od 1.1.2013), možnost deponace platby; sestavy s přehledem provedených srážek za rok
 • Přednastavené sestavy a jednoduchá tvorba uživatelských sestav a opisů dat.
 • Uživatelské texty na výplatní listiny a mzdové listy.
 • Možnost zpětného tisku všech sestav.
 • Elektronická podání
  • Česká správa sociálního zabezpečení: VREP, nebo přes datové schránky (Oznámení o nástupu / skončení zaměstnání, Přehled o výši pojistného, ELDP, Žádost o nemocenské dávky)
  • Zdravotní pojišťovny: portál zdravotních pojišťoven, nebo vlastní webové rozhraní ZP (Hromadná oznámení zaměstnavatele na zdravotní pojišťovny, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele)
  • Česká daňová správa: předání dat na portál daňové správy, nebo odeslání přímo z WF (Vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou, důchodové spoření - hlášení a vyúčtování)
  • U všech el. podání možnost tisku všech formulářů
 • Čerpání různých fondů (FKSP,...)
 • Parametry plateb - je možné definovat společné parametry (klient, bank. účet, konstantní, variabilní, specifické symboly) pro všechny platby stejného charakteru. Např. stejný variabilní symbol pro všechny výplaty na bankovní účet.
 • Všechny platby, které vznikají v modulu řízení lidských zdrojů, jsou zaknihovány do závazkových knih. Jsou možné všechny typy úhrad (hotově individuálně, hotově hromadně, převodem, zápočtem závazku, sloučení plateb atd.)
 • Podklady pro statistické účely
 • Podklady pro oznámení Plnění povinného podílu OZP, zjištění počtu OZP pro daňové přiznání
 • Možnost automatického výpočtu pojistného na Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Propojení s Účetním modulem včetně zaklíčování, Personalistika a Evidence docházky

Personalistika

 • Evidence pracovních pozic zaměstnance (na které pozici pracuje od-do)
 • Uživatelské stupnice (vzdělání, praxe,...), požadované stupně pro danou pracovní pozici, skutečné stupně u jednotlivých pracovněprávních vztahů zaměstnanců. Ocenění jednotlivých stupňů (může tvořit např. pohyblivou složku mzdy).
 • Pracovní náplně u pracovních pozic, ocenění pracovních náplní
 • Periodické i jednorázové činnosti (lékařské prohlídky, školení a přezkoušení, ochranné pomůcky svěřené věci, nároky na půjčky, nároky na rekreace a jiné benefity).
 • Přednastavené sestavy (prezenční listina, vyjádření lékaře k pracovní pozici zaměstnance,..)

Evidence docházky

 • Ruční evidence docházky; odpracované časy od-do, případně jen odpracované hodiny
 • Pracovní náplň
 • Další hodnoty u práce, např. množství, sazba, textový popis práce
 • Směřování na zakázku, střediska, či klienta pro kterého byla práce konána
 • Tiskové výstupy: zobrazení skutečných hodin, výpočet hodin příplatků; lze zobrazit jiný čas než je pořízený v docházce (příchod, vložení přestávky); možnost tisku vzorové docházky
 • V případě jednoduššího odměňování (měsíční, časová, úkolová mzda a příplatky) lze přímo z docházky vypočíst mzdy. Nemá význam v případě odměňování dle prací, či evidence vnitromezd
 • Modul Evidence docházky nelze vést samostatně

Ukázky aplikací


Zaměstnanec a pracovně právní vztahy(PPV)
Zaměstnanec a pracovně právní vztahy(PPV)
Evidence práce
Evidence práce
Stavy nepřítomností u ppv zaměstnance
Stavy nepřítomností u ppv zaměstnance
Pořízení mezd
Pořízení mezd
Pořízení mezd s výpočtem vnitra
Pořízení mezd s výpočtem vnitra
Srážky u zaměstnance
Srážky u zaměstnance
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    751    |     www.WinFAS.cz